EPN

SOS1160 Praksisstudium Emneplan

Engelsk emnenavn
Placement training in social work
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studentene delta i reelle yrkessituasjoner i praksisfeltet hvor det utøves sosialt arbeid. Sosialt arbeid utøves på mange arenaer og praksisplassene er varierte. Studentene tilbys praksisplasser som er relevante ut fra utdanningens formål og sosionomens arbeidsfelt. I praksis trener studentene på samhandling med individer og grupper som er i kontakt med sosial- helse og velferdssystemene.  

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått eksamen tilsvarende 20 studiepoeng fra høstsemesteret.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap  

Studentene:  

 • har kunnskap om hvordan sosiale, sosioøkonomiske og helsemessige utfordringer har konsekvenser for den enkelte og pårørende. 

 • har kunnskap om sosiale problemer av betydning for klientgruppene på praksisplassen. 

 • har kunnskap om organiseringen av praksisstedet og aktuelle samarbeidsinstanser og øvrig tjenestetilbud i bydelen/kommunen.  

 • har kjennskap til aktuell sosialpolitikk og lovhjemmel knyttet til praksisstedets arbeidsoppgaver.  

 • har kjennskap til hvordan sosialt arbeid utøves på praksisstedet og relevante samarbeidsinstitusjoner.  

 • har kjennskap til hva tverrprofesjonelt samarbeid kan innebære på praksisplassen. 

 

Ferdigheter  

Studentene:  

 • kan anvende ulike teoretiske perspektiver i sosialt arbeid med brukere på praksisstedet. 

 • kan anvende ulike metodiske tilnærminger som anvendes på egen praksisplass.  

 • kan anvende kommunikasjonsferdigheter i møte med enkeltpersoner.  

 • kan anvende digitale verktøy som brukes på praksisplassen.  

 • kan anvende kritisk refleksjon over egen praksis. 

 

Generell kompetanse  

Studentene:  

 • har innsikt i ulike menneskers levekår og sosial utsatthet i møte med praksisstedets brukere. 

 • har innsikt i hvordan makt utspiller seg i møte mellom tjenestestedet og brukere. 

 • har innsikt i betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling.

 • har økt bevissthet om egen forforståelse av sosiale problemer og situasjoner.  

 • kan reflektere over egne holdninger og etiske problemstillinger knyttet til sosialt arbeids verdigrunnlag og utøvelse.  

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil være forelesning og seminarer i emnet.

Studenten skal i hovedsak følge praksisstedets arbeidsrutiner og arbeidstid, og skal gjennom praksisperioden ha studiedager.

Studenten skal få ukentlig veiledning av praksisveileder. Veiledningen kan gis både individuelt og i gruppe.   

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter godkjent:

1. Praksis. Praksisveileder anbefaler praksis godkjent, eller ikke godkjent. Endelig godkjenning gis av utdanningen. Det stilles krav til 80 % tilstedeværelse på praksisstedet. Godkjenning av praksis er regulert av praksisreglementet: 

https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/programplan/SOSH/2023/H%C3%98ST

2. Obligatorisk deltakelse på praksisforberedende seminar og midtveisseminar, med mulig fravær på inntil 1 dag. Fravær utover 1 dag utløser kompenserende arbeidskrav. Arbeidskravets omfang vil øke med omfanget av fraværet. Manglende innlevering av arbeidskrav medfører tap av eksamensretten.

3. Ett skriftlig arbeidskrav; læringskontrakt

Dersom skriftlig arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å levere omarbeidet versjon én gang, innen angitt frist.  

4. INTERACT - INTER1100

Følgende arbeidskrav må være godkjent:

Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. Loggen forutsetter deltakelse på seminar over to dager. Fravær medfører en individuell kompensatorisk oppgave.

Les mer om INTERACT og INTER1100 her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Obligatoriske aktiviteter og arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

En individuell skriftlig praksisoppgave på 8 - 10 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges. Kandidater som ikke består praksisoppgaven kan levere omarbeidet versjon til ny eksamen èn gang. Kandidater som stryker to ganger må skrive en ny praksisoppgave.  

En eventuell ny og utsatt eksamen blir arrangert påfølgende semester. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenger regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Helene Petersen-Sveen og Håvard Aaslund