EPN

SOS1130 Sosialt arbeid i velferdssamfunnet Emneplan

Engelsk emnenavn
Social work in the welfare society
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap om det norske velferdssamfunnet og ulike velferdsmodeller. Det legges vekt på velferdspolitiske mål og virkemidler og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Emnet tydeliggjør politiske og forvaltningsmessige rammebetingelser, samt velferdspolitikkens betydning for sosialt arbeids praksis.    

Videre gir det kunnskap om samfunnsmessige strukturer som skaper sosiale problemer og svekker menneskers livsvilkår, og om hva som kan motvirke slike strukturer. Sosial klasse, marginalisering og diskriminering blir sentrale tema i emnet.    

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap  

Studenten:  

 • har kunnskap om velferdspolitikkens hovedmål og kjennskap til de mest sentrale virkemidler i den norske velferdspolitikken.  

 • har kjennskap til ulike velferdspolitiske ideologier og hva som kjennetegner den norske velferdsstaten i et internasjonalt perspektiv.  

 • har kunnskap om hvordan velferdspolitiske ressurser er sosialt strukturert. 

 • har kunnskap om sosionomers rolle innenfor velferdssystemet. 

 • har kjennskap til sentrale velferdspolitiske og samfunnsvitenskapelige begreper.  

 • har kunnskap om marginalisering og ekskluderingsmekanismer som har betydning for menneskers livsvilkår. 

 

Ferdigheter 

Studenten:  

 • kan anvende samfunnsvitenskapelige teorier i forståelsen av sosiale problemer.  

 • kan vurdere betydningen av sosiale strukturer for levekår, sosiale problemer og sosial ulikhet.  

 • kan gjenkjenne ulike posisjoner i den sosialpolitiske debatten, og reflektere over mulige konsekvenser for individ og samfunn. 

 • kan analysere hvordan sentrale levekår som helse, utdanning og arbeid virker inn på menneskers velferd.  

 

Generell kompetanse 

Studenten:  

 • har innsikt i hvordan fordelingen av velferdspolitiske ressurser får betydning for utøvelsen av sosialt arbeid.  

 • har innsikt i forhold som bidrar til sosial ulikhet.  

 • har innsikt i rammebetingelsene for sosialt arbeid som fremmer sosial rettferdighet og aktiv deltakelse.  

 • kan formidle og utveksle synspunkter om sosialpolitiske spørsmål.  

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger og studentaktive læringsformer. Det vil bli gitt skriftlige øvingsoppgaver. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.  

Vurdering og eksamen

Individuell skoleeksamen på 5 timer. Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Ivan Harsløf og Therese Saltkjel