EPN

SOS1120 Profesjonell samhandling i sosialt arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional interaction in social work
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet utvikles forståelsen av hvordan utøvelsen av sosialt arbeid er forankret i sosialt arbeids teoretiske grunnlag. Emnet gir kunnskap om ulike forhold som kan påvirke relasjoner og profesjonelt samarbeid med andre mennesker. 

Gjennom ferdighetstrening i grupper blir studenter kjent med hva det vil si å utøve sosialt arbeid. Studentene vil sammen med sin gruppe øve på å utvikle sin profesjonelle kompetanse. Det trenes gjennom gruppearbeid, rollespill og bruk av kasus på å møte mennesker i vanskelige livssituasjoner. Videre trenes studentene i å håndtere egne følelser i møte med mennesker i vanskelige livssituasjoner.  

Emnet utgjør første del av totalt to nivåer av ferdighetstrening.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.  

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap  

Studentene:  

 • har kunnskap om arbeids- og endringsprosesser i sosialt arbeid.

 • har kunnskap om kommunikasjon og samhandling med mennesker på individnivå.  

 • har kunnskap om strukturelle maktforhold som påvirker relasjoner til brukere. 

 • har kunnskap om hva digitalisering av velferdstjenestene gjør med kommunikasjonen med brukere og samarbeidspartnere. 

 • kjenner til betydningen av å forstå seg selv og ha empati med andre. 

 

Ferdigheter  

Studentene:  

 • kan anvende kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter i profesjonelle møter med enkeltpersoner. 

 • kan reflektere over betydningen av språk inkludert bruk av tolk i møte med brukere. 

 • kan reflektere over hvordan makt påvirker relasjonen til brukere, deres livsbetingelser og handlingsrommet for endringsarbeidet. 

 • kan reflektere over gruppeprosessers betydning gjennom deltakelse i eget gruppearbeid.  

 • kan motta og gi konstruktive tilbakemeldinger. 

 

Generell kompetanse  

Studentene:  

 • kan være empatisk og oppmerksomt tilstede i møte med egne og andres følelser og erfaringer. 

 • kan reflektere over egne verdier og holdninger i yrkesutøvelsen.  

 • har innsikt i utøvelse av faglig skjønn. 

 • har innsikt i betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling. 

 • kan formidle faglig kunnskap om profesjonell samhandling både skriftlig og muntlig.  

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger (e-forelesninger), seminar og studentaktive læringsformer/gruppearbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende obligatorisk aktivitet godkjent:

1. Obligatorisk deltakelse i ferdighetstrening

Det er krav til 80 % tilstedeværelse ved ferdighetstrening i grupper. Ved fravær utover 20 %, og som ikke overstiger 40% gis et arbeidskrav. Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist. Fravær utover 40 % medfører tap av eksamensrett.

Begrunnelsen for krav om tilstedeværelse er at studenten ved dette får mulighet til å tilegne seg en kompetanse som er en del av formålet med emnet, og som studenten ikke kan tilegne seg ved kun å lese pensum og/eller ta eksamen. 

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Emnet avsluttes med en muntlig eksamen i mindre grupper, hvor studentene skal gjøre en presentasjon rundt tema og ferdigheter knyttet til profesjonell samhandling. Gruppene får utlevert tema og/eller spørsmål til forberedelse 48 timer før første eksamensdag

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.  

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering.

Emneansvarlig

Berit Bergheim og Stine Harstad