EPN

SOS1110 Introduksjon til sosialt arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to social work
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet vil studentene tilegne seg kunnskap om sosialt arbeids fagtradisjon og kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid, samt få en forståelse av sosialt arbeids organisering, plass og mandat i samfunnet. Studenten vil få innføring i teorier, perspektiver og forskning i sosialt arbeid på individ, gruppe og samfunnsnivå. I dette første emnet vil hovedfokus være på individuelt sosialt arbeid. 

Emnet går parallelt med emnet SOS1120 Profesjonell samhandling i sosialt arbeid. 

Anbefalte forkunnskaper

Studentene anbefales å ha lest sosialt arbeids yrkesetiske grunnlagsdokument. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap   

Studentene: 

 • har kunnskap om sosialt arbeid som profesjon og akademisk disiplin. 

 • kjenner til sosialt arbeids fagtradisjon i møte med sosiale problemer. 

 • har kunnskap om ulike kunnskapsformer, slik som (vitenskaps)teori, ferdigheter og verdier, og sammenhengen mellom dem.
 • har kunnskap om samspillet mellom individ, gruppe og samfunn.   

 • kjenner til ulike vitenskapsteoretisk posisjoner og kunnskapssyn i sosialt arbeid. 

 

Ferdigheter   

Studentene:   

 • kan anvende grunnleggende fagterminologi og teoretiske tilnærminger i sosialt arbeid, både skriftlig og muntlig. 

 • kan gjenkjenne og analysere beskrivelser av sosiale problemer på individ- og samfunnsnivå. 

 • kan reflektere over hvordan sosiale problemer samspiller og virker inn på ulike nivåer i sosialt arbeid, og påvirker mennesker i deres ulike livssituasjoner.

  

Generell kompetanse   

Studentene:   

 • har innsikt i sammenhengen mellom samfunnsendringer og utviklingen av sosialt arbeid.  

 • har innsikt i hvordan verdier og holdninger påvirker yrkesutøvelsen. 

 • har innsikt i forholdet mellom profesjonelt engasjement og analytisk distanse i sosialt arbeids praksis. 

 • kan utveksle erfaringer knyttet til egen læringsprosess. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, e-forelesninger, seminar og ulike studentaktive læringsformer. Digitale læringsformer inngår i undervisningen. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav godkjent:

1. Ett skriftlig arbeidskrav i gruppe med omfang på 4 sider.

Gruppen skal presentere sin besvarelse muntlig. Arbeidskrav og presentasjon av besvarelse må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å levere forbedret versjon en gang innen angitt frist. 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen på 5 timer. Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Siri Fjeldheim og Jorunn Vindegg