EPN

SLR6100 Lærlinger som ressurs Emneplan

Engelsk emnenavn
Apprentices as a resource
Studieprogram
Lærlinger som ressurs
Omfang
5 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er etablert som et tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien.

Målet med emnet er å gi studentene innsikt i hvordan de kan styrke fagopplæringen og bevisstgjøre fagarbeiderne på hvordan lærlinger kan bli en ressurs for bedriften. Studentene lærer å bruke ulike verktøy og metoder i opplæringen, i tråd med krav og retningslinjer i fagfornyelsen som iverksettes fra høsten 2020.

Raske endringer i arbeidslivet medfører behov for endret og/eller økt kompetanse. Endringer medfører også behov for gode systemer for kompetanseutvikling i den enkelte virksomhet. Studiet tar hensyn til dette. Deltakerne vil få kunnskap og ferdigheter i pedagogiske tenkemåter og metoder som egner seg for arbeidslivet (yrkespedagogikk) og gjennomføring av mindre utviklingsprosjekter.

Siktemålet med studiet er å fremme læring i og for arbeid, både i forhold til den dagsaktuelle situasjon og framtidige utfordringer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hva som fremmer kommunikasjon og et trygt og utfordrende arbeids- og læringsmiljø

 • har kunnskap om yrkesdidaktikk og voksnes læring

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring på arbeidsplassen

 • kan anvende pedagogiske/didaktiske prinsipper i opplæring på arbeidsplassen

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle fagstoff som er relevant for yrket

 • kan bidra til kompetanseutvikling på arbeidsplassen

Innhold

Studiet vektlegger:

 • planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og erfaringsbasert læring

 • observasjon og tilbakemelding

 • kommunikasjon og samarbeidslæring

Arbeids- og undervisningsformer

Tilbudet er nettbasert med 4 digitale samlinger à 3 timer i Zoom. Samlingene vil variere mellom teori, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg benyttes Canvas som læringsplattform hvor det vil ligge læringsressurser og rom for dialog mellom studenter og lærere.

Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en kritisk-konstruktiv holdning til studieopplegget. Yrkespedagogisk kunnskap, læringskompetanse, sosial kompetanse og metodekompetanse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Prinsippet er at «arbeidsmåtene er pensum», og det anvendes varierte arbeidsmåter med stor grad av egenaktivitet, og gjennom dette kan studentene utvikle erfaringsbasert kunnskap.

Den grunnleggende tilnærmingen er nettbasert erfaringslæring, det vil si å:

 • gjøre seg bevisst tidligere erfaringer i forbindelse med læring, opplæring, utviklingsarbeid og ledelse

 • beskrive handlinger, opplevelser og resultater, og analysere disse ut fra ulike perspektiver for å utvikle

  • kunnskap og innsikt om læring, opplæring, utviklingsarbeid og ledelse

  • bevissthet om egne normer og holdninger til læring, opplæring og ledelse

  • evne til å tilrettelegge og støtte læring og utvikling hos lærlinger og medarbeidere

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte frister. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

 

Mellom samlingene vil det være individuelle praktiske arbeidskrav som dokumenteres og leveres digitalt (Canvas). Arbeidskravene vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger fra egen livssituasjon, arbeidsplass (tidligere eller nåværende) og skal danne grunnlag for å heve deltakers kompetanse på aktuelle områder. Det tilbys veiledning på arbeidskrav som avtales mellom student og lærer.

 

 

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 

Arbeidskrav 1

Individuelt skriftlig refleksjonsnotat som bygger på en instruksjons- og undervisningsøvelse gjennomført på én av studiets samlinger. Omfang: 300 – 500 ord

 

Arbeidskrav 2

Planlegge undervisning med vekt på arbeidsbeskrivelse, kompetansekrav, læreforutsetninger og læringsplan. Skriftlig gruppeoppgave. Omfang: 1000 – 1500 ord

 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

 

Faglig innhold og arbeidsmåter i studiet er knyttet til erfaringsdeling og utvikling av praktiske ferdigheter. Slik læring og ferdigheter kan ikke tilegnes kun ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om 100 % tilstedeværelse på nettsamlingene. Dokumentert fravær ut over 20 % må kompenseres med en skriftlig oppgave etter avtale med og vurdering av faglærer.

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen består av arbeidskravene (arbeidskrav 1 og 2) og et refleksjonsnotat knyttet til det faglige innholdet og teorien i emnet. Omfang på refleksjonsnotatet: 800 – 1000 ord.

 

Ny/utsatt eksamen

 • Ved ny og utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av eksamensmappen

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.