epn-portlet

Programplan forLærlinger som ressurs

Engelsk programnavn
Apprentices as a resource
Gjelder fra
2020 HØST
Studiepoeng
5 studiepoeng
Varighet
1 semester
Timeplan
timeplan
Programhistorikk

Innledning

Emnet er etablert som et tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien.

Målet med emnet er å gi studentene innsikt i hvordan de kan styrke fagopplæringen og bevisstgjøre fagarbeiderne på hvordan lærlinger kan bli en ressurs for bedriften. Studentene lærer å bruke ulike verktøy og metoder i opplæringen, i tråd med krav og retningslinjer i fagfornyelsen som iverksettes fra høsten 2020.

Raske endringer i arbeidslivet medfører behov for endret og/eller økt kompetanse. Endringer medfører også behov for gode systemer for kompetanseutvikling i den enkelte virksomhet. Studiet tar hensyn til dette. Deltakerne vil få kunnskap og ferdigheter i pedagogiske tenkemåter og metoder som egner seg for arbeidslivet (yrkespedagogikk) og gjennomføring av mindre utviklingsprosjekter.

Siktemålet med studiet er å fremme læring i og for arbeid, både i forhold til den dagsaktuelle situasjon og framtidige utfordringer.

Målgruppe

Målgruppen for emnet er ledere, instruktører, opplæringsansvarlige, tillitsvalgte og medarbeidere i privat og offentlig sektor, bransjeorganisasjoner, opplæringskontor, faglige institusjoner og ressurssentra som driver opplæring og veiledning for tilsatte og lærlinger i bedrifter. Emnet er særlig aktuelt for arbeidstakere som er i omstilling i arbeidsliv og/eller studier i forbindelse med koronapandemien.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

 

Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker:

1. Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Søkere må dokumentere ett av følgende:

  • fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis;

  • minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende

 

2. Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

 

Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

Læringsutbytte

Se emneplanen

Innhold og oppbygging

Se emneplanen

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Se emneplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Se emneplanen

Vurdering og sensur

Se emneplanen

Øvrig informasjon

Godkjent av prodekan for studier 29.05.2020

Gjeldende fra juli til september 2020