EPN

SKUT4422 Fagfordypning i spesialpedagogikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Special Needs Education 2
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i spesialpedagogikk består av to emner à 15studiepoeng: Fagfordypning i spesialpedagogikk 1, med temaene spesialpedagogikk - fag og forskningsfelt og læringsutfordringer og læringsbarrierer , og Fagfordypning i spesialpedagogikk 2, med temaene kartlegging, vurdering - diagnostisering av læringsbarrierer og endringsarbeid, veiledning og rådgivning.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om skolen som profesjonsfaglig fellesskap, profesjonsutvikling i fagfeltet spesialpedagogikk, profesjonsetiske dilemmaer og profesjonsidentitet
 • har avansert kunnskap om veiledning- og rådgivingsrollen i møte med elever og foreldre, kolleger, samt hjelpeapparatet
 • har avansert kunnskap om vurdering av elevers læring og utvikling og i bruken av ulike vurderings- og kartleggingsverktøy på individ- og systemnivå
 • har kunnskap om pedagogisk - spesialpedagogisk endringsarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk reflektere over profesjonsetiske utfordringer og anvende kompetansen for profesjonsutøvelse
 • kan vurdere og kritisk ta i bruk kartleggings- og testmateriell relatert til elevers utvikling og læring
 • kan kritisk vurdere og anvende grunnleggende rådgivning og veiledningsstrategier ved pedagogiske - spesialpedagogiske problemstillinger i møte med elever og foreldre, kolleger, samt hjelpeapparatet
 • kan inngå i interprofesjonelt samarbeid med eksterne tjenester og hjelpeinstanser
 • kan inngå i innovasjonsarbeid som fremmer pedagogisk - spesialpedagogisk nytenkning

Generellkompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger med henblikk på endringsarbeid, kunne justere og utvikle egen praksis og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • kan analysere, vurdere og håndtere selvstendig den pedagogiske - spesialpedagogiske kunnskapsbasen for å fremme inkluderende læringsfelleskaper
 • har bred innsikt i hvordan en kan legge til rette for veiledning og rådgivning ved pedagogisk - spesialpedagogisk arbeid

Innhold

Emnet består av følgende to deltemaer:

1. Kartlegging, vurdering og diagnostisering av læringsbarrierer

Sakkyndighet i et individ- og systemperspektiv:

 • Sakkyndighetsarbeid.

 • Interprofesjonelt samarbeid.

Spesialpedagogiske arbeidsmåter og bruksområder:

 • Tiltak og arbeidsmåter for tilpasset og likeverdig opplæring.

 • Tester, kartleggingsverktøy og vurderingsformer

 • Foreldresamarbeid.

2. Endringsarbeid, veiledning og rådgivning

Prinsipper, strategier og kommunikasjon i spesialpedagogisk arbeid:

 • Spesialpedagogiske tilnærminger, livsmestring og myndiggjøring.

 • Veiledning av barn, voksne og kolleger.

 • Samarbeidspartnere - hjelpeapparatet.

Pedagogisk systemarbeid:

 • Skolekultur og tolkningsfelleskap.

 • Forebygging og tidlig innsats.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil være forelesninger, individuelt studiearbeid, seminarer og veiledning. Den vil stimulere utviklingen av ferdigheter og holdninger som er relevante for fordypningen gjennom muntlige presentasjoner, veiledningsøvinger og rollespill. Undervisningen er utformet for å støtte opp om utvikling av et bredt yrkesrepertoar for arbeide profesjonelt/ interprofesjonelt for en inkluderende grunnopplæring.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Studenten skal innen fastsatt frist levere en skisse på 1800 ord +/- ti prosent for masteroppgaven. Gjennom arbeidskravet skal studenten se emnet i sammenheng med masteroppgaven og vise en forståelse for hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med. Når skissen for masteroppgaven er levert, vil studenten få tildelt veileder for masteroppgaven.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av en individuell skriftlig hjemmeoppgave på sju dager, i form av en fagartikkel, etter selvvalgt tema innen emnet på 5000 ord +/- ti prosent. I fagartikkelen skal kandidaten ta i bruk kunnskapsstoff fra pensum og knytte fagstoffet til profesjonsutøvelsen.

Dersom det skriftlige arbeidet vurderes til ikke bestått karakter, kan studenten en gang levere en omarbeidet versjon. Ved ytterligere eksamensforsøk må studenten levere en ny fagartikkel.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert karakter fra A til F, der A-E er bestått og F er ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor. Det legges vekt på evne til å kunne trekke linjer, få frem perspektiver og kontraster og å se sammenhenger.