EPN

SKUT4412 Fagfordypning i begynneropplæring 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Early Literacy and Mathematics 2
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i begynneropplæring (30 studiepoeng) er bygget opp av to emner à 15 studiepoeng. Emnene er Fagfordypning i begynneropplæring 1 (tema: Den praktiserende og reflekterende lærer) og Fagfordypning i begynneropplæring 2 (tema: Den forskende og reflekterende lærer).

Et overordnet mål for fordypningen er at studentene skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap og utvikle evne til kritisk refleksjon og handlingsrettet lærerkompetanse i arbeidet med begynneropplæring for 1. til 4. trinn.  Fordypningen i begynneropplæring skal knytte begynneropplæringens emner til ulike utdannings- og samfunnsmessige kontekster som klasserom, praksisfelt, historiske tradisjoner og samtidskultur.

Tre sentrale temaer i emnet Den forskende og reflekterende lærer er samfunn og utdanning, vurdering og endring og utvikling med relevans for arbeid på 1. - 4. trinn

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert for områdene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har fordypet innsikt i vurdering av elevers læringsprosesser og i bruken av ulike vurderings- og kartleggingsverktøy på individ- og samfunnsnivå
 • har inngående kunnskap om fagdidaktisk, pedagogisk og annen relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter
 • har utvidet kunnskap om begynneropplæring sett i lys av den digitale samfunnsutviklingen

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere teorier og metoder med relevans for begynneropplæring og bruke slik innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid og for å fremme elevers tenkning, utvikling og læring
 • kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier og metoder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å reflektere over og begrunne ulike sider ved denne
 • kan observere, analysere og vurdere elevers læring og utvikling på en selvstendig og kritisk måte, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og gjøre nødvendige endringer i opplæringen som ivaretar elevenes behov

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger med relevans for begynneropplæring og videreutvikle egen kompetanse, justere egen praksis og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • kan bidra kunnskapsmessig til fagutvikling innenfor begynneropplæring i grunnopplæringen
 • kan bruke sin kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet

Innhold

Aktuelle fagdidaktiske perspektiver:

 • Begynneropplæring sett i av utviklingstrekk i utdanning og samfunn
 • Ulike pedagogiske tilnærminger i opplæringen på 1.-4.trinn
 • Filosofiske perspektiver med relevans for barn og begynneropplæring
 • Didaktiske utfordringer i begynneropplæring i det digitale samfunnet
 • Faglig tilrettelegging og ulike vurderingspraksiser i begynneropplæringen
 • Læreres kompetanse i endrings- og utviklingsprosesser
 • En forskningstilnærming til bruk av klasseromobservasjoner for å videreutvikle egen praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil i hovedsak være i form av forelesninger og/eller seminarer og veiledning. Emnene krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Et todelt arbeidskrav knyttet til praksis:

 • Studenter skal i grupper gjennomføre to arbeid med elever på småskoletrinnet på bakgrunn av godkjent problemstilling, ett i matematikk og ett i norsk. I begge oppgavene skal pedagogiske perspektiver integreres. Nærmere retningslinjer gis i undervisningsplanen.
 • Etter gjennomføring leveres en digital presentasjon som sammenfatter resultater og knytter disse til pensumlitteraturen. Omfang tilsvarende 1500 ord prosatekst +/- 10 %. Nærmere retningslinjer gis i undervisningen.

Et todelt arbeidskrav knyttet til masterskisse:

 • Levere en skisse av et mastertema med problemstilling og aktuell faglitteratur for masteroppgaven (1500 ord). Når skissen for masteroppgaven er levert, vil studenten få tildelt veileder for masteroppgaven.
 • Deltakelse på masteroppgaveseminar der skissene presenteres

Nærmere retningslinjer gis i undervisningsplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av en individuell, muntlig eksamen på ca. 30 minutter. Det legges vekt på evne til å kunne trekke linjer, få frem perspektiver og kontraster og å se sammenhenger. 

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Egne notater etter nærmere retningslinjer

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet etter retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.