EPN

SKUT4391 Fagfordypning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Social Studies and Social Studies Education 1
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i samfunnsfag og samfunnsfagsdidaktikk består av to emner à 15 studiepoeng: Fagfordypning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 1 og Fagfordypning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 2.

I fagfordypningen i samfunnsfag og samfunnsfagsdidaktikk I er målet å utvikle studentenes kompetanse som brobyggere mellom fagdisiplinene og skolefaget samfunnsfag. Studentene skal bli kjent med samfunnsvitenskapens klassikere, og utvikle sin forsknings. og utviklingskompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap innenfor samfunnsfag og spesialisert innsikt om sentrale klassikere i samfunnsvitenskapene, demokrati og demokratiopplæring
 • har inngående kunnskap om sentrale samfunnsvitenskapelige perspektiver, teorier og metode

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor samfunnsvitenskap
 • kan bruke relevante samfunnsvitenskapelige metoder på en selvstendig måte
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kilder og bruke disse til å strukturere og formulere samfunnsfaglige resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere sentrale fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor samfunnsfag
 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske samfunnsfaglige uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor samfunnsfaget
 • kan bidra til nytenking innenfor samfunnsfaget

Innhold

Emnet deles i to deler:

 • Klassikere i samfunnsvitenskapelig tenkning
 • Demokrati og demokratiopplæring (samfunnskunnskap er regifaget)

Arbeids- og undervisningsformer

Seminarbasert undervisning der vi drøfter faglitteraturen og problemstillinger knyttet til denne. Pensum til hver undervisningsgang er i gjennomsnitt 100 sider. Noen studenter har hovedansvar for å presentere tekstene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Deltakelse på seminar. Undervisningen er organisert som seminarer basert på studentenes egenaktivitet, medansvar og kontinuerlige arbeidsinnsats. For å avlegge eksamen kreves derfor minimum 80 % deltakelse i undervisningen.
 • Forberedte innlegg til seminarene. Til hver gang forbereder studentene omtrent 3-4 refleksjonsspørsmål på grunnlag av en faglig refleksjon knyttet til pensum.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen på om lag 30 minutter. Eksamensoppgaven blir oppgitt 48 timer før muntlig. Det legges vekt på evne til å kunne trekke linjer, få frem perspektiver og kontraster og å se sammenhenger.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert karakter på skalaen A-F, der A-E er bestått og F er stryk.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.