EPN

SKUT4372 Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Professional Pedagogy 2
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i profesjonsrettet pedagogikk består av to emner à 15 studiepoeng: Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 1 og Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 2.

En fordypet forståelse av mangfoldet i elevgruppa står sentralt i dette emnet. Studentene utfordres til å ta kritisk stilling til hvordan det å være del av et profesjonsfellesskap kan gi muligheter for å bedre utnytte egne sterke sider og kompensere for de svake, og for å bidra til utvikling av fellesskapet. Studiet utfordrer til kritisk ettertanke over og utvikling av egen yrkesidentitet, med utgangspunkt i eget skolefag fra grunnskolelærerutdanninga og skolens samfunnsmandat.

Læringsutbytte

  • Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 

  • har god kunnskap om utdanningspolitiske rammer for pedagogisk arbeid
  • har avansert kunnskap om lærerarbeid i klasserommet, sosialpedagogisk arbeid og endrings- og utviklingsarbeid i profesjonsfellesskapet

  • har inngående kunnskap om lærerprofesjonen, profesjonelt skjønn og profesjonsetikk

Ferdigheter

Studenten

  • kan på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap reflektere over problemstillinger knyttet til profesjonelle utfordringer på ulike arenaer i grunnskolen

  • kan  anaylsere profesjonsetiske utfordringer knyttet til lærerarbeid i klasserommet, sosialpedagogisk arbeid og  endings- og utviklingsarbeid i profesjonsfelleskapet

Generell kompetanse

Studenten

  • kan  kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger av relevans for masterfaget

  • kan bidra til å samarbeide om utviklings- og endringsarbeid i grunnskolen til beste for alle elever 

Innhold

Hovedtemaene i emnet bygger på faget Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Emnet er bygget opp av følgende tre temaer:

Tema 1:  Lærerarbeid i et mangfoldig klasserom for alle 2

b) Klasseromsforskning

b)  Profesjonelt skjønn

b) Profesjonskunnskap  og profesjonsetiikk

Tema 2: Sosialpedagogisk arbeid 2

a) Profesjonell utvikling

b) Veiledning 

b) Flerfaglig samarbeid  

Tema 3: Ledelse av forsknings- og utviklingsarbeid i skolen 2

a) Utdanningspolitiske rammer for skolens FoU- arbeid 

a)  Lederroller i profesjonsfelleskapet

b)  Analyse i utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen baserer seg på varierte læringsaktiviteter som individuelt arbeid, arbeid i gruppe, forelesninger og casebasert dialogseminar. Undervisningen er organisert som seminarer basert på studentenes egenaktivitet, medansvar og kontinuerlige arbeidsinnsats.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen:

 

Arbeidskrav 1

Utvikling av en case som utgangspunkt for dialog i seminar, omfang 250 ord +/- tjue prosent, arbeidskravet gjennomføres i gruppe eller individuelt. Veiledning på case fra faglærer. Ledelse av dialog i seminar ut fra eget case.

Arbeidskrav 2

Fagnotat som begrunner valg av case og plasserer casen i forhold til kunnskapsområdene i faget. Gjennomføres individuelt, med et omfang på 2000 ord +/- ti prosent.

Arbeidskrav 3

Studenten skal innen fastsatt frist levere en skisse på 1800 ord +/- ti prosent for masteroppgaven. Gjennom arbeidskravet skal studenten se emnet i sammenheng med masteroppgaven og vise en forståelse for hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med. Når skissen for masteroppgaven er levert, vil studenten få tildelt veileder for masteroppgaven.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Omfang: 6 timer.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.