EPN

SKUT4371 Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Professional Pedagogy 1
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i profesjonsrettet pedagogikk består av to emner à 15 studiepoeng: Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 1 og Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 2.

Grunnskolen skal skape læringssituasjoner på ulike arenaer som gir alle elever mulighet til utvikling og læring ut fra egne forutsetninger. Norske klasserom reflekterer et samfunn i rask endring som  er  preget av mangfold både ut fra sosioøkonomisk bakgrunn, kultur, språk, kjønn, og funksjonalitet. For å imøtekomme den enkelte elevs ulike  forutsetninger i skolens mangfold kreves det at  læreren utvikler  relevant kompetanse  individuelt og i skolens profesjonsfellesskap, med hensyn til arbeid i klasserommet og samarbeid med hjemmet. 

Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk tematiserer muligheter og utfordringer, i klasserommet, med særlig vekt på  utvikle strategier for å støtte elevenes læring og utvikling faglig og sosialt. I tillegg er sentrale tema i fordypningen knyttet til  utvikling av lærerens endringskompetanse og evne til å samarbeide internt i profesjonsfellesskapet og med andre relevante profesjoner. 

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskapsoversikt om inkludering og mangfold på samfunns- og skolenivå
 • ha oppdatert kunnskap om sosialiseringsbetingelser i samfunnet og barn - og unges deltakelse på ulike sosialiseringsarenaer
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner
 • har god kunnskap om relevante utdanningspolitiske tema og nyere forskning  knyttet til klasserom og skole
 • har god kunnskap om ledelse av forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • har god kunnskap om ulike veiledningsstrategier i samarbeid med kollegaer og andre aktører​

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere, analysere og reflektere over utfordrende klasseromssituasjoner i lys av det mangfoldige samfunnet og elevenes ulike forutsetninger
 • reflektere  over hvordan samfunnbetingelser påvirkes barn - og unges muligheter for inkludering 
 • kan diskutere  og reflektere over  relevante utdanningspolitiske tema og nyere forskning  knyttet til klasserom og skole
 • gjennomføre prosesser relatert til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • benytte veiledningsstrategier i samarbeid med kollegaer og andre aktører​

 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning innen de aktuelle temaene i emnet 
 • har  evne til å reflektere over  egen profesjonell utvikling
 • kan  samarbeide om endrings- og utviklingsarbeid i grunnskolen til beste for alle elever 

Innhold

Hovedtemaene i emnet bygger på faget Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Emnet er bygget opp av følgende tre temaer:

Tema 1: Lærerarbeid i et mangfoldig klasserom for alle 1

a)  Klasseromsforskning

b)  Fellesskap og ulikhet i klasserommet

c)  Eleven og nye kompetanseområder

Tema 2: Sosialpedagogisk lærerarbeid 1

a)     Oppvekst og sosialisering i dagens samfunn

b)    Barn og unge i vanskelige livssituasjoner 

c)     Skolens arbeid med psykisk helse og livsmestring 

Tema 3: Ledelse av forsknings- og utviklingsarbeid i skolen 1

a)     Pedagogiske fenomener

b)     Lærerrollen i endring

c)    Praksisbaserte tilnærminger til forsknings- og utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

I undervisningen anvendes individuelt arbeid med pensumlitteratur, kollokviegrupper, oppgavearbeid i gruppe, forelesninger og casebasert dialogseminar. Studentene forventes å engasjere seg aktivt i studentfellesskapet gjennom drøftinger, framlegg, analyse av utfordrende arbeidssituasjoner og begrunnede valg av mulige handlemåter. Undervisningen er organisert som seminarer basert på studentenes egenaktivitet, medansvar og kontinuerlige arbeidsinnsats. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen:

Arbeidskrav 1

Ledelse av casebasert dialogseminar. Studentene utarbeider individuelt eller parvis et case basert på pensumlitteratur ca. 300 ord +/- 20 %. 

Arbeidskrav 2

Fagnotat knyttet til gjennomført casebasert dialogseminar. Gjennomføres individuelt, med et omfang på 2000 ord +/- 10 %.

Arbeidskrav 3

Studenten gjennomfører en samtale (ca. 20 minutter) med en lærer i grunnskolen knyttet til  et selvvalgt tema i emnet. På bakgrunn av referat fra samtalen skriver studenten et fagnotat 1000 ord +/- 10%. 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen (en uke).  Besvarelsen skal være på 3800-4000 ord.

Ny/utsatt eksamen

Skriftlig individuell  eksamen under tilsyn, 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.