EPN

SKUT4362 Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Norwegian and Norwegian Education 2
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i norsk og norskdidaktikk består av to emner à 15 studiepoeng. Emnene er Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk 1, som tar opp litterære emner, og Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk 2, som tar opp språklige emner.

Emne 2 skal gi faglig og didaktisk kunnskap om språk og språkbruk i Norge, og også om nordiske og andre kulturers språk. Sentrale temaer er elevenes utvikling av muntlige ferdigheter, skriving og lesing, også i et andrespråksperspektiv. Emnet skal særskilt legge til rette for teoretisk refleksjon og analyse basert på faglig og didaktisk forståelse og fortolkning av språk og språkbruk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • utvidet kunnskap om norskfaget og norskfagets ulike tekster i historisk perspektiv, inkludert læreplankunnskap

 • inngående kunnskap om forholdet mellom barns og unges lese- og skriveutvikling og samfunnets sjangrer og språkbruk i ulike medier

 • utvidet kunnskap om nyere forskning om skrivingens form og funksjon i ulike tekstkulturer, både i og utenfor skolen

 • inngående kunnskap om hvordan skriveopplæringen kan tilpasses elevenes forutsetninger og behov

 • fordypet kunnskap om språk og kommunikasjon i et globalt og språktypologisk perspektiv

 • har inngående kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre undervisning basert på didaktisk refleksjon i norskfaget

 • tilrettelegge for elevenes utvikling av muntlige ferdigheter, skriving og lesing, også i et andrespråksperspektiv

 • reflektere faglig over problemstillinger innen norsk og norskdidaktikk på en forskningsmessig måte

 • redegjøre skriftlig og muntlig på en kompetent norskfaglig måte

 • anvende prinsipper for vurdering i norskfaget på avansert nivå

 • vurdere digitale læringsressurser kritisk og bruke disse på måter som bidrar til å utvikle norskfagets didaktikk

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra kunnskapsmessig til fagutvikling innenfor norsk og norskdidaktikk i grunnopplæringen

 • formidle forskningsbasert kunnskap i norsk og norskdidaktikk skriftlig og muntlig på en reflektert og faglig forsvarlig måte

 • bruke sin kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet

Innhold

 • Språk og språkbruk i et globalt og språktypologisk perspektiv, inkludert nynorskdidaktikk, andrespråksdidaktikk og nabospråksdidaktikk.

 • Sjanger- og tekstkunnskap i forskningsperspektiv, historisk perspektiv og didaktisk perspektiv.

 • Barn og unges lese- og skriveopplæring.

 • Muntlig bruk av språket i klasserommet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen på emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger og/eller seminarer og veiledning. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Studenten skal innen fastsatt frist levere en skisse på 1800 ord +/- ti prosent for masteroppgaven. Gjennom arbeidskravet skal studenten se emnet i sammenheng med masteroppgaven og vise en forståelse for hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med. Når skissen for masteroppgaven er levert, vil studentene få tildelt veileder for masteroppgaven.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen på om lag 20 minutter med 30 minutter forberedelse.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

To interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet etter retningslinjene for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.