EPN

SKUT4361 Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Norwegian and Norwegian Education 1
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i norsk og norskdidaktikk består av to emner à 15 studiepoeng. Emnene er Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk 1, som tar opp litterære emner, og Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk 2, som tar opp språklige emner.

Emnet skal gi faglig og didaktisk kunnskap om norsk litteratur, men også om nordiske og andre kulturers fortellinger og litteratur. Sentrale temaer er elevenes utvikling av hermeneutiske tenkemåter og tilnærminger til tekst. Emnet skal særskilt legge til rette for teoretisk refleksjon og analyse basert på faglige begrunnelser for bruk av litteratur i opplæringen, og didaktisk forståelse av litteraturens plass i et tekstsamfunn. Fagfordypningen skal gi utvidet innsikt i litterære tekster som kan engasjere barn og unge, og gi utvidet fagdidaktisk kunnskap om sammensatte tekster i ulike medier, fagtekster og ulike skjønnlitterære sjangre for barn, ungdom og voksne.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert for områdene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten har

 • utvidet kunnskap om norskfaget og norskfagets ulike tekster i historisk perspektiv, inkludert læreplankunnskap
 • utvidet kunnskap om norskdidaktiske utfordringer i et flerspråklig, flerkulturelt og internasjonalt perspektiv
 • fordypet forskningsbasert kunnskap om litteraturens potensial til å utvide elevenes forståelse av seg selv og andre
 • fordypet kunnskap om literacy som dannelsesbegrep og som mulighet til å forstå, fortolke og skape tekst
 • inngående kunnskap om og forståelse av litteraturens danningsmuligheter og estetikk
 • inngående kunnskap om forholdet mellom barn og unges lese- og skriveutvikling og samfunnets sjangrer og språkbruk i ulike medier
 • utvidet kunnskap om bruk av skjønnlitteratur i begynneropplæringen
 • utvidet kunnskap om tekster som kan engasjere barn og unge

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre undervisning basert på didaktisk refleksjon i norskfaget
 • analysere og formidle litterære tekster som kan engasjere barn og unge og utvikle bredde- og dybdelesing
 • analysere og formidle barne- og ungdomslitteratur i ulike medier for å fremme leselyst og lesemotivasjon hos både gutter og jenter
 • problematisere faglig relevante sammenhenger innen norsk og norskdidaktikk på en forskningsmessig måte
 • håndtere fagspørsmål på en faglig og forskningsmessig forsvarlig måte
 • redegjøre skriftlig og muntlig på en kompetent norskfaglig måte

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra kunnskapsmessig til fagutvikling innenfor norsk og norskdidaktikk i grunnopplæringen
 • formidle forskningsbasert kunnskap i norsk og norskdidaktikk skriftlig og muntlig på en reflektert og faglig forsvarlig måte
 • bruke sin kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet

Innhold

 • Eldre og nyere litterære tekster for barn, unge og voksne
 • Sammensatte tekster i ulike medier
 • Formidling og resepsjon av litteratur
 • Litteratur i literacy- og danningsperspektiv
 • Litteraturdidaktikk og hermeneutiske perspektiver

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen på emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger og/eller seminarer og veiledning. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Formålet med arbeidskravet er å gi studentene erfaring med faglig formidling og drøfting av teoretisk og forskningsbasert kunnskap. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

1.) Obligatorisk deltakelse i undervisning og faglige aktiviteter.

 • Obligatorisk frammøte er forstått som oppmøte på minimum 80% i faglige aktiviteter og undervisning. Ved fravær ut over 20% og inntil 40% vil det bli gitt kompensatorisk arbeid som kan inkludere krav til oppmøte. Form og omfang blir bestemt av faglærer. Ved fravær ut over 40% vil studenten bli trukket fra emnet. Fravær dokumenter med for eksempel sykemelding gir ikke fritak for kravet om deltakelse og eventuelt kompensatorisk arbeid.

Formålet med undervisningen er å utvikle studentenes kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjennom samhandling med medstudenter knyttet til forelesning, faglige og didaktiske diskusjoner og studentframlegg. Dette formålet kan ikke nås bare ved å lese pensum på egenhånd.

2) Seminarframlegg i gruppe. Arbeidskravet er todelt:

 • En faglig fremstilling av et selvstendig valgt tema knyttet til pensum og perspektiver i emnet. Framlegget utformes som en kort forelesning der sentrale innsikter settes inn i en litteraturdidaktisk sammenheng og presenteres for medstudenter. Framlegget skal ha et omfang på 20 minutter.

 • Den andre delen av arbeidskravet innebærer å gi en muntlig respons til en annen gruppes framlegg. Responsen skal presenteres rett etter framlegget. Den har en tidsramme på 10 minutter som inkluderer tid til spørsmål rettet til den andre gruppen.

3) Innleveringer i forbindelse med veiledning på fagartikkel (eksamen):

·         Problemstilling til fagartikkelen

·         Notat på 1000 ord +/- 10% før veiledning. Samme målform som fagartikkelen (nynorsk).

Vurdering og eksamen

En individuell skriftlig semesteroppgave, i form av en fagartikkel, etter selvvalgt tema innen emnets område, på 4500 ord +/-10 %. Målform på fagartikkel er nynorsk.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått eksamen kan studenten selv velge å omarbeide fagartikkelen fra ordinær eksamen eller skrive en ny fagartikkel.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.