EPN

SKUT4352 Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Science and Science Education 2
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i naturfag og naturfagdidaktikk (30 studiepoeng) er bygget opp av to emner à 15 studiepoeng (Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk 1 og Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk 2). Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk 2 gir studentene avansert og inngående kunnskap om systemer og kretsløp i naturfag, samt arbeid med å tilrettelegge for utvikling av systemtenkning hos elever i grunnopplæringen. De vil også få utdypende kunnskap i hvordan de ivaretar sikkerhet og miljøhensyn i organisering av undervisning og undervisningsmateriell. Studentene vil arbeide med tema som omfatter og integrerer de ulike fagområdene i naturfaget. I tillegg vil de erfare ulike måter å gjøre naturfaget relevant for elevmangfoldet i skolen. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om undervisning for systemforståelse i utvalgte deler av naturfaget 
 • har inngående kunnskap om hvordan legge til rette for variert naturfagundervisning med bruk av ulike representasjoner

 • har inngående kunnskap om praktisk arbeid i naturfag

 • har inngående kunnskap om programmering i naturfag og hvordan dette kan brukes i undervisning med elever
 • kan tilpasse naturfagsundervisningen slik at den fremhever anvendelser, relevans og yrkesretting

Ferdigheter

Studenten

 • kan på avansert nivå anvende prinsipp for læringsorientert vurdering og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning (inkludert praktisk arbeid) i naturfaget som fremmer elevers systemtenkning og vitenskapelige tenkemåte

 • kan tilrettelegge for bruk av estetiske læringsprosesser i naturfagundervisningen

 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler naturfagets didaktikk

 • kan gjennomføre og vurdere naturfagsundervisning med fokus på praktisk arbeid og HMS

 • kan gjennomføre og vurdere skolerelevant programmering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere ressurser, undervisning og kompetanse i naturfag
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og naturfagdidaktisk nytenkning i skolen

Innhold

Som en integrert del av øvrige temaer vil studenten få utdypende kunnskap om sentrale og forskningsbaserte kjennetegn ved god naturfagundervisning med hovedfokus på:

 • Konkrete tilnærminger til variert naturfagundervisning
 • Muligheter i det utvidede klasserommet
 • HMS 
 • Systemtenkning i naturfag
 • Programmering i naturfag

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil i hovedsak være i form av forelesninger, seminarer, øvingsoppgaver og veiledning. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid. Det forventes at øvingsoppgaver innleveres til avtalt tid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Undersøke HMS-situasjonen på en skole med kartlegging av kjemikalier, naturfagutstyr og sikkerhetsrutiner. Muntlig presentasjon og diskusjon av funn i grupper (20 minutter).
 • Lage en «omvendt undervisning»-sekvens i grupper, med forslag til elevaktive oppgaver som oppfølging av sekvensen. Undervisningsopplegget skal presenteres muntlig i undervisning (10 minutter).
 • Ekskursjon i Oslo-området med vekt på "andre læringsarenaer" (omfang: 1 dag).

 

Forarbeid til masteroppgaven:

 • Studentene skal levere en individuell prosjektskisse for masteroppgaven med problemstilling og forslag til metode i begynnelsen av semesteret med omfang ca. 400 ord. I slutten av semesteret skal studentene levere en bearbeidet prosjektskisse for masteroppgaven etter nærmere retningslinjer med omfang på 1800 ord +/- 10%.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen i inntil 30 minutter. 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.