EPN

SKUT4351 Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Science and Science Education 1
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Naturfag og naturfagdidaktikk 1 gir studentene avansert og utdypende naturfaglig kunnskap innen biologi, fysikk og kjemi med relevans for grunnopplæringen. Studentene vil arbeide med utvalgte kjerneelementer (Big Ideas) i naturfag og legge til rette for progresjon av disse kjerneelementene gjennom skoleløpet fra begynneropplæring til fullført grunnskole. Her vil dybdelæring være et sentralt begrep. Det legges også vekt på utforskende arbeidsmåter inne og ute.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap i noen sentrale deler av naturfagdidaktikken med relevans for læreres yrkesutøvelse og naturfaglige forståelse
 • har inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring av naturfagets sentrale idéer
 • har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov på ulike læringsarenaer
 • har utdypet kunnskap om begynneropplæring i naturfag [trinn 1-7]

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan planlegge og gjennomføre naturfagundervisning inne og ute som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
 • kan utvikle, gjennomføre og evaluere forskningsbasert begynneropplæring som er forankra i avansert kunnskap [trinn 1-7]

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere ressurser og undervisning i naturfag
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og naturfagdidaktisk nytenkning i skolen

Innhold

Studenten vil få inngående kunnskap om sentrale og forskningsbaserte kjennetegn ved god naturfagundervisning med hovedfokus på:

 • Dybdelæring
 • Å jobbe med sentrale ideer i naturfag (Big Ideas) og naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Progresjon i naturfagundervisningen gjennom skoleløpet
 • Utforskende arbeidsmåter i biologisk feltarbeid med fokus på utvikling av eget undervisningsopplegg

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil i hovedsak være i form av forelesninger, seminarer, øvingsoppgaver og veiledning. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid. Det forventes at øvingsoppgaver innleveres til avtalt tid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Analyse av utvalgte emner i læreplanen sett i lys av Big Ideas og progresjon i faget. Grupper på to studenter (2000 ord ± 10 %).
 • Planlegge og gjennomføre et feltarbeid for en gruppe elever/medstudenter. Skrive en beskrivende/reflekterende tekst med forankring i teori om planlegging og gjennomføring av feltarbeid i skolen. Arbeid i gruppe (2000 ord +/- 10 %).

 

Aktiviteter med obligatorisk deltagelse i Naturfagdidaktikk 1

Feltarbeid med for- og etterarbeid krever at studentene er fysisk til stede i naturen når undervisningen skjer. Det er svært vanskelig å tilegne seg kunnskaper om feltarbeid i naturen på egenhånd. Derfor er denne delen av undervisningen obligatorisk. Det er krav om 100% tilstedeværelse i feltaktiviteter og 80% tilstedeværelse i for- og etterarbeid. Omfang 3-4 dager.

Vurdering og eksamen

Individuell femdagers skriftlig hjemmeeksamen. Omfang 2500 ord (+/- 10%).

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.

Opptakskrav

Målgruppe er studenter som har gjennomført 4-årig grunnskolelærerutdanning og har 60 studiepoeng naturfag.