EPN

SKUT4342 Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Music and Music Education 2
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i musikk og musikkdidaktikk består av to emner à 15 studiepoeng. Emnene er Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk 1 og Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk 2.

Studenten vil i dette emnet forberedes til arbeidet med masteroppgaven og vil derfor gå dypere inn i musikkpedagogikk/musikkdidaktikk som forskningsfelt og musikkpedagogisk grunnlagstenkning. Emnet gir studentene dessuten en oversikt over vitenskapsteori, tenkemåter og metoder som er relevante for de ulike musikkvitenskapelige delområdene som musikkpedagogikken/musikkdidaktikken er en del av. Studentene skal i dette semesteret foreta en gjennomgang av forskningslitteratur og levere en prosjektskisse til masteroppgaven.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap i musikk og musikkdidaktikk

 • har inngående kunnskap om hvordan opplæringen i musikk kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov

 • har inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring i musikk

 • har inngående kunnskap om forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk med relevans for vitenskapsområdet musikkdidaktikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan på avansert nivå anvende prinsipper for musikkfagets læringsorienterte vurdering og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling

 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler musikkfagets didaktikk

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning på vitenskapsfeltet musikkdidaktikk og kan anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen

 • kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om musikkfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med musikkfaget som grunnlag

 • har profesjonsfaglig digital kompetanse knyttet til musikkfaget

 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i musikkfaget i skolen 

Innhold

Emnet består i hovedsak av arbeid med tester. Foruten en videreføring av temaområdet musikkpedagogiske grunnlagsproblemer vil temaer som kreativitet, musikkteknologi og populærmusikk behandles.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Planlegging og gjennomføring av skolekonsert (med publikumsdeltakelse) i grupper. Konsertens innhold skal speile emnets fire temaområder og begrunnes gjennom pensumlitterturen i et notat på 400-800 ord. Tidsramme for konserten: 35 minutter.
 • Studenten skal innen fastsatt frist levere en skisse på 1800 ord +/- ti prosent for masteroppgaven. Gjennom arbeidskravet skal studenten se emnet i sammenheng med masteroppgaven og vise en forståelse for hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med. Når skissen for masteroppgaven er levert, vil studenten få tildelt veileder for masteroppgaven.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over fem arbeidsdager, omfang 3000 ord +/- 10 %.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.