EPN

SKUT4341 Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Music and Music Education 1
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i musikk og musikkdidaktikk består av to emner à 15 studiepoeng. Emnene er Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk 1 og Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk 2.

Sentralt i fagfordypningen i musikk og musikkdidaktikk står forholdet mellom musikk og læring i et mangfoldig samfunn preget av stadig forandring. Fagfordypningen legger til rette for at studentene tilegner seg innsikt i sentrale teoretiske perspektiver innenfor musikkpedagogikk/musikkdidaktikk som forskningsfelt og utvikler forsknings- og utviklingskompetanse for dette feltet. Studentene skal istandsettes til å produsere ny kunnskap om hvordan praksis, forskning og teori samvirker i utviklingen av feltet, og til kritisk refleksjon over musikkundervisningens rolle i skolen. Spesialiseringen inneholder også elementer av praktisk musikkutøving.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap i musikk og musikkdidaktikk
 • har inngående kunnskap om hvordan opplæringen i musikk kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring i musikk
 • har inngående kunnskap om forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk med relevans for vitenskapsområdet musikkdidaktikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning på vitenskapsfeltet musikkdidaktikk og kan anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i musikkfaget som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
 • kan på avansert nivå anvende prinsipper for musikkfagets læringsorienterte vurdering og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler musikkfagets didaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante musikkfaglige og etiske problemstillinger
 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med musikkfaget som grunnlag
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i musikkfaget i skolen

Innhold

Emnet består både av arbeid med tekster og musikkutøving som munner ut i en konsertframføring. Temaer som behandles er sosiologiske, psykologiske, flerkulturelle og etiske perspektiver på musikkundervisning.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i fagfordypningen i musikk og musikkdidaktikk vil i hovedsak foregå i form av forelesninger og/eller seminarer og veiledning. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Framlegg og drøfting av forskningsartikkel på ca. 30 minutter i grupper på 2 eller 3. Denne arbeidsformen skal utvikle studentens evne til å sette seg inn i og drøfte kritisk innholdet i musikkdidaktisk forskningslitteratur.

 • Framføring av konsertforedrag i grupper som avslutning på fordypningsprosjekt i musikkorientering. Varighet: 30 minutter. Dette er en utforskende og kreativ arbeidsform som fremmer vitenskapelig tenkemåte hos studenter og elever.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen med 15 minutters presentasjon over selvvalgt tema basert på pensum, og 10 minutter til spørsmål fra pensum fra sensorer.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Presentasjonen på 15 minutter må være over et annet selvvalgt tema basert på pensum.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer.