EPN

SKUT4312 Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in English and English Education 2
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i engelsk og engelskdidaktikk består av to emner à 15 studiepoeng: Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk 1 og Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk 2.

Engelskdidaktikk har som målsetning å gi inngående kunnskap for å forstå, vurdere og utvikle engelskundervisning i norsk grunnskole. Faget tar utgangspunkt i teoretiske og metodologiske tilnærminger til hvordan barn og unge i et mangfoldig og flerspråklig samfunn møter engelskfaget i skolen. Faget fokuserer på tekst i vid forstand, dvs. muntlige, skriftlige og sammensatte tekster. Målet er å gi studentene inngående kunnskap i faget slik at de blir i stand til å utvikle sin egen og fremtidige elevers språk- og tekstkompetanse og videreutvikle sin egen profesjonalitet som engelsklærer.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap i engelskfaget og fagets didaktikk med vekt på språk, språkbevissthet, kultur og identitet
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk innen flerspråkstilegnelse og flerkulturelle temaer
 • har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om arbeid i flerspråklige og flerkulturelle klasserom

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning innen flerspråkstilegnelse og flerkulturelle temaer og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om engelskfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i engelskfaget som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler engelskfagets didaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med engelskfag som grunnlag
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Innhold

Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk 2 legger til rette for at studentene får utvikle avansert kunnskap om engelskfaget i det flerspråklige og flerkulturelle klasserommet, med særlig vekt på elevmangfold, lærerens egen språkbevissthet og det engelske språkets plass globalt og i norsk skole. I arbeid med tekst legges det vekt på språk, kultur og identitet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i engelsk fagfordypning vil i hovedsak være i form av forelesninger og/eller seminarer og veiledning. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum. Arbeidsspråket i faget er engelsk, både muntlig og skriftlig. Undervisning, arbeidskrav og eksamen foregår og fullføres på engelsk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Framlegg i grupper av en analyse og drøfting av en av fagartiklene fra pensumlisten. Framleggets omfang skal være 15-20 minutter og skal inkludere spørsmål til diskusjon. Formålet med arbeidskravet er å gi studentene erfaring med faglig formidling av forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Studenten skal innen fastsatt frist levere en skisse på 1800 ord +/-10 % for masteroppgaven. Gjennom arbeidskravet skal studenten se emnet i sammenheng med masteroppgaven og vise en forståelse for hva som er faglig relevante temaer å arbeide videre med. Når skissen for masteroppgaven er levert, vil studenten få tildelt veileder for masteroppgaven.

Vurdering og eksamen

Muntlig eksamen i gruppe på tre studenter (eller par hvis nødvendig ut fra studenttall), med varighet 20 minutter til presentasjon av et gitt tema og 10 minutter per gruppe til spørsmål fra sensorer. Eksamensspråket er engelsk. Det gis individuell karakter.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Av praktiske hensyn vil gruppeeksamen kunne gjennomføres som individuell eksamen ved ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Hver student kan ha med seg et A4-ark med notater.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.