EPN

SKUT4311 Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in English and English Education 1
Studieprogram
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagfordypningen i engelsk og engelskdidaktikk består av to emner à 15 studiepoeng: Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk 1 og Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk 2.

Engelskdidaktikk har som målsetning å gi inngående kunnskap for å forstå, vurdere og utvikle engelskundervisning i norsk grunnskole. Faget tar utgangspunkt i teoretiske og metodologiske tilnærminger til hvordan barn og unge i et mangfoldig og flerspråklig samfunn møter engelskfaget i skolen. Faget fokuserer på tekst i vid forstand, dvs. muntlige, skriftlige og sammensatte tekster. Målet er å gi studentene inngående kunnskap i faget slik at de blir i stand til å utvikle sin egen og fremtidige elevers språk- og tekstkompetanse og videreutvikle sin egen profesjonalitet som engelsklærer.

Forkunnskapskrav

 Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap i engelskfaget og fagets didaktikk med vekt på grunnleggende ferdigheter
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om tekst, med fokus på sammensatte tekster
 • har inngående kunnskap om begynneropplæring (trinn 1-7)
 • har inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om engelskfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i engelskfaget som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
 • kan på et avansert nivå anvende prinsipper for læringsorientert vurdering i engelskfaget og slik bidra til at elvene lærer å reflektere over sin egen læring og utvikling
 • kan utvikle, gjennomføre og evaluere forskningsbasert begynneropplæring som er forankret i avansert kunnskap (trinn 1-7)
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler engelskfagets didaktikk.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med engelskfag som grunnlag
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen
 • har utviklet en avansert profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Innhold

I Engelsk og engelskdidaktikk 1 får studentene avansert kunnskap om hvordan barn og unge tilegner seg språk (med vekt på begynneropplæringen for studenter på trinn 1-7) og videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene. Sentralt står også vurdering (inkludert e-assessment og utvikling av vurderingsoppgaver og -kriterier) og valg av tekster som kan bidra til elevenes språkutvikling, nytenkning og evne til refleksjon. I arbeid med tekst legges det vekt på studiet av sammensatte tekster og tekstproduksjon (multimodal design). Sentralt i Engelsk og engelskdidaktikk 1 står utvikling av avansert digital kompetanse hos studentene, arbeid med vurdering og multimodal tekstproduksjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i engelsk fagfordypning vil i hovedsak være i form av forelesninger og/eller seminarer og veiledning. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum. Arbeidsspråket i faget er engelsk, både muntlig og skriftlig. Undervisning, arbeidskrav og eksamen foregår og fullføres på engelsk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Arbeidskrav 1: Produksjon av en sammensatt tekst til undervisningsformål som knyttes til et tema innenfor Engelskdidaktikk 1: Analytisk profesjonsutøvelse. Veiledende omfang avhengig av modalitet på den sammensatte teksten er 1000 ord (f.eks. narrativ tekst), 8 sider (f.eks. bildebok) eller 10 minutter (f.eks. video), +/- 10%.  I tillegg skal det leveres et notat på ca. 300 ord som drøfter utformningen av teksten i lys av pensum. Formålet med arbeidskravet er å gi studentene mulighet å fordype seg i tekstarbeid i engelsk. Oppgaven utføres i par.

 

Arbeidskrav 2: Innlevering av notat før veiledning på fagartikkelen (eksamen) med utdrag av oppgaveteksten på 800 ord (+/- 10%) på engelsk.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeoppgave (i form av en fagartikkel) etter selvvalgt tema innen emnets område på 4500 ord +/-10 %. Eksamensspråket er engelsk.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Dersom fagartikkelen vurderes til ikke bestått, kan studenten levere en omarbeidet versjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.