EPN

SKOMPPRA10 Praksisstudier i eldreomsorg og geriatri Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical studies, Homebased Services/Nursing Home
Studieprogram
Høst: Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS
Omfang
13 stp.
Studieår
2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet innledes med en praksisforberedende uke. Studenten vil få en innføring i norsk forståelse av veiledning, ledelse og sykepleierens rolle og funksjon i Helsehus.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon, inkludert kunnskap om palliasjon
 • kan utdype aldringsprosesser og eldres særegne behov
 • kan begrunne kliniske vurderingsprosesser i sykepleie for å ivareta pasientens grunnleggende behov og styrke pasientens egne ressurser i sykdomsforløpet
 • kan utdype personsentrert sykepleie
 • kan gjøre rede for farmakologi og legemiddelhåndtering relatert til aktuelle sykdommer
 • kan referere til lover og forskrifter som angår legemiddelhåndtering
 • kan gjenkjenne aktuelle pasientfenomener
 • kan gjøre rede for ledelse og organisering av helsetjenesten
 • kjenner til verktøy og metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • kan utdype utfordringene rundt informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelsen

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • utføre sykepleie for å ivareta pasientens grunnleggende behov og ressurser i forhold til pasienter med varig eller tilbakevendende sykdomstilstander
 • organisere, lede og koordinere sykepleie til en gruppe pasienter
 • beherske relevant, medisinsk teknisk utstyr
 • beherske smittevernstiltak for å forhindre spredning av uønskede mikrober
 • beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons-, og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen
 • reflektere over og håndtere etiske problemstillinger, samt justere egen praksis i sin tjenesteutøvelse
 • beherske relevant legemiddelhåndtering og vurdere sammenhenger mellom multidiagnose, polyfarmasi og pasientens tilstand
 • anvende kunnskap om lovverket med særlig fokus på brukermedvirkning og samtykkekompetanse, internkontroll, rett til øyeblikkelig vurdering og behandling
 • informere, undervise og veilede pasienter og pårørende om problemer som oppstår ved sykdom, lidelse og død
 • anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning
 • anvende kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
 • tilpasse sin kommunikasjon knyttet til målgruppens spesielle behov

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer og initiere slik samhandling
 • kan formidle synspunkter og dele erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet
 • kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre tjenesteutøvere, og kan forebygge og løse konflikter
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og maktforhold i møte med eldre mennesker

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudier, forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver, logg, SF-enhet, seminarer, veiledning og selvstudier.

Studentene gjennomfører først ca. 1 uke med teoretisk undervisning som forberedelse, før 8 uker praksis med direkte pasientkontakt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Alle praksisstudier innehar forskjellige obligatorisk aktiviteter og oppgaver i gjennomføringen. Se kapittel om praksisstudier. 

Vurdering og eksamen

Vurdering i praksis 

Vurderingen tar utgangspunkt i gitte kriterier basert på læringsutbytter for emnet, den løpende vurderingen og obligatoriske aktiviteter som er gjort av studenten gjennom praksisperioden. For å kunne gi en vurdering av studenten i praksis kreves det nok tilstedeværelse (90 %). For mer informasjon se generell del av programplanen om vurdering i praksis. 

 

Studentene er ansvarlig for å få kopi av sitt vurderingsskjema fra veileder. Skjemaet skal fremlegges for ny veileder i neste praksisperiode.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Kontaktlærer godkjenner etter innstilling fra praksisveileder. Endelig vedtak om bestått-ikke bestått fattes av universitetet. 

Emneoverlapp

Emnet er noe overlappende i faglig innhold fra emnene SYBA/SPRA1, 2 og 6.