EPN

SKOMP1000 Sykepleiens faglige og samfunnsvitenskapelige grunnlag Emneplan

Engelsk emnenavn
The Profession of Nursing and Social Science
Studieprogram
Høst: Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS
Omfang
15 stp.
Studieår
2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studenten lære om sykepleiefagets historikk, idegrunnlag, kunnskapsbasert praksis, kulturforståelse, yrkesetikk, stats og kommunalkunnskap samt helse- og sosialpolitikk. Dette danner grunnlag for sykepleierens oppgaver i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive sykepleie som fag, profesjon og vitenskap
 • kan gjøre rede for sykepleiens historie og tradisjon
 • kjenner til vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder
 • kan forklare kunnskapsbasert praksis
 • kjenner til fag- og forskningskritiske debatter
 • kan drøfte etisk teori og yrkesetiske prinsipper
 • kan referere til helse og sosialpolitikk, inkludert gjeldende myndighetskrav, tvangsbestemmelser og lover og forskrifter
 • kan beskrive velferdsstatens utvikling og se sammenhengen mellom samfunnsutvikling, levekår og individuelle helse- og sosialproblemer
 • kan gjøre rede for pasientsikkerhet og kvalitet innenfor nivåene i helsetjenesten
 • kan gjøre rede for det kulturelle mangfold i Norge, inkludert samenes status som urfolk
 • kan begrunne sin profesjonelle kommunikasjon i ulike relasjoner

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan søke, vurdere og henvise til relevante forskningsartikler for å belyse sykepleiefaglige problemstillinger muntlig og skriftlig i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan dokumentere sykepleie på en faglig forsvarlig og juridisk måte
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • kan anvende teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle fagstoff om helseforvaltning og helse- og sosialkunnskap, muntlig og skriftlig
 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige vurderinger av sykepleiebehovet til mennesker med urfolks- og minoritetsbakgrunn
 • kjenner til kvalitetsutfordringer på system- og/eller oppgavenivå som krever innovasjon
 • kan utveksle synspunkter om etiske utfordringer, med spesiell vekt på ivaretagelse av pasientens autonomi, integritet og verdighet
 • kan reflektere over og håndtere etiske problemstillinger og prinsipper
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og maktforhold i møte med mennesker

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning, gruppearbeid, veiledning, workshop, seminar, søkekurs på bibliotek/studieverksted og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:  

 • Minimum 80 % tilstedeværelse på workshop og seminar

 • Studieoppgave 1

Sykepleiens faglige grunnlag

1a) Fokus på etikk

Gruppeoppgave/individuell oppgave Gjennomføring av etikkrefleksjon i grupper med påfølgende individuelt refleksjonsnotat. Omfang 1000 ord (+/- 20 %).Tilbakemelding fra lærer underveis. Oppgavene legges fram og diskuteres i studiegruppen med studiegruppeveileder tilstede

1b) Fokus på kunnskapsbasert praksis

Gruppeoppgave. Besvarelsen skal legges fram ved bruk av mal for oppgaven på et seminar. Omfang 1000 ord (+/- 20 %)

 

 • Studieoppgave 2

Helseforvaltning, helse- og sosialpolitikk.

2a) Fokus på helse og sosialrett

Individuelt fagnotat. Omfang 2000 ord (+/- 20 %)

2b) Fokus på oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenesten

Individuell elektronisk flervalgstest. 100 % riktig, innlevert til fastsatt tid.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen med tilsyn over 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Særtrykk fra lovdata: Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Spesialisthelsetjenesteloven, Psykisk helsevernloven og godkjent ordbok.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, en intern og en ekstern.

Emneansvarlig

Kari Dahl

Emneoverlapp

Emnet er noe overlappende i faglig innhold fra emnene SYBA/S1110, SYBA/S1200 og SYBA/S3000/3010.