EPN

REREG3001 Årsregnskap 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Financial accounting 3
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet bygger på studentenes kunnskaper fra videregående regnskapsfaglige emner og verdsettelse.  Emnet gir studenten ytterligere dybdekunnskap i å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale regnskapsstandarder innenfor ulike regnskapsspråk, herunder IFRS.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen bygger på økonomisk-administrative emner i studiet. Det er spesielt viktig at studentene er fortrolige med regnskap, regnskapsteori og årsavslutning.

Forkunnskapskrav

Eksamen i Årsregnskap 2 med regnskapsteori må være bestått før eksamen kan avlegges.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studentene

 • har kunnskap om sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap

 • har kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar

 • har kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger, herunder grensen mot regnskapsmanipulasjon

 • kan beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen

 • kjenner til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og kan være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø

Ferdigheter

Studentene kan

 • innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen og spesifikasjonen i årsregnskapet

 • anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse

 • utarbeide et regnskap for virksomhetskjøp med skatt og minoriteter,

 • utarbeide konsernregnskap

 • utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet

Generell kompetanse

Studentene kan

 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget

 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer

 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis

 • bidra og støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser

 • reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget

 • se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises hovedsakelig i plenumsforelesninger. Arbeid med oppgaver og case er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatoriske aktiviteter

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt:

 • Revisors håndbok
 • Norges Lover / særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer
 • Skattelovsamling (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad)
 • Rente- og annuitetstabeller
 • Kalkulator (se programplan for regler som gjelder bruk av kalkulator)

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.