EPN

REREG2000 Årsregnskap 2 med regnskapsteori Emneplan

Engelsk emnenavn
Financial accounting 2 with accounting theory
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor regnskap i privat sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene.

Emnet er inndelt i tre tema:

 • Videregående finansregnskap

 • Regnskapsteori

 • Virksomhets- og regnskapsorganisering

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på Finansregnskap med IKT og delvis også på Investering og finansiering. Det er nødvendig å ha gode kunnskaper i elementær regnskapsføring/avslutning for å kunne følge undervisningen.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Finansregnskap:

Studenten

 • har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og kjenner til god bokføringsskikk
 • kjenner til regelverket for regnskapsførere
 • har inngående kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene og grunnleggende regnskapsprinsipper
 • kjenner til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • har innsikt i regelverket for små foretak
 • kjenner til regelverket for ideelle organisasjoner
 • kjenner til regelverket for noter og årsberetning
 • kjenner til de øvrige bestemmelser i regnskapsloven og bokføringsloven
 • kjenner til etiske problemstillinger knyttet til regnskapsføring

Regnskapsteori:

Studenten har forståelse for og kan reflektere over

 • brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • resultat- og balanseorientering
 • det konseptuelle rammeverket til IFRS
 • det teoretiske grunnlaget for de grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer m.v.

Virksomhets- og regnskapsorganisering:

Studenten

 • kjenner til de øvrige bestemmelser i regnskapsloven og bokføringsloven
 • har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og kjenner til god bokføringsskikk
 • kunnskap om regelverket for regnskapsførere og god regnskapsførerskikk, herunder regnskapsførers rolle
 • kjenner hovedprinsippene for god foretaksstyring, herunder styrets, daglig, leder og revisors ansvar
 • kjenner de mest sentrale virksomhetsrutiner
 • kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll
 • kjenner krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer

Studenten har kjennskap til forskjellen mellom forutsetningene for finansregnskapet og bedriftsøkonomisk teori.

Ferdigheter

Studenten kan

 • utarbeide et ferdig årsregnskap, basert på gjeldende regnskaps-, aksje- og skattelovgivning, herunder også de viktigste regnskapsstandarder.
 • utarbeide et enkelt konsernregnskap
 • kan identifisere, vurdere og forstå risiko
 • kan anvende metoder for analyse og styring av risiko
 • kan utforme tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • kan vurdere etiske problemer som er knyttet til regnskapsføring

Generell kompetanse

Studenten

 • har en overordnet forståelse av krav som stilles til utarbeidelse av ulike typer årsregnskap og kan reflektere over nytten av regnskapet for de forskjellige brukergrupper
 • er kjent med bakgrunnen for det utviklingsarbeid som foregår internasjonalt og konsekvenser det vil ha for regnskapsregulering i Norge. 
 • kan tilegne seg regnskapsteoretisk kunnskap gjennom lesing av fagartikler.
 • har en overordnet forståelse av risiko knyttet til organisering av rutiner og til IKT-systemer og hvilke tiltak som kan iverksettes for å motvirke risiko.

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises hovedsakelig i plenumsforelesninger. I tillegg er det nødvendig at studentene individuelt eller i grupper gjennom hele semesteret arbeider med oppgaver som er knyttet til de forskjellige emner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Obligatorisk prøve på 2 timer i høstsemesteret
 • Arbeidskrav 2: Prosjektarbeid i finansregnskap i vårsemesteret med et omfang på ca. 12 sider
 • Arbeidskrav 3: Prosjektarbeid i regnskapsteori i vårsemesteret med et omfang på ca. 3 sider

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt:

 • Norges Lover / Særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer
 • Revisors håndbok
 • Rentetabeller
 • Skattelovsamling (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad)
 • Kalkulator (se programplan for regler som gjelder bruk av kalkulator)

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anne Kari Ramboe Heimdal