EPN

REJUR3101 Skatte- og avgiftsrett Emneplan

Engelsk emnenavn
Tax Legislation
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte- og avgiftssystemet knyttet til næringsvirksomhet og selskaper, herunder beregningen av skatt og avgift. 

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • god kunnskap om de viktigste skatte- og avgiftsreglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper
 • kjennskap til grunnleggende skatteforvaltningsrett
 • kjennskap til reglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer, og skal kunne forklare hovedtrekkene i fastsetting av skattepliktig inntekt og formue og beregning av skatt for personer
 • kjennskap til reglene om fradrag i utlignet skatt
 • kjennskap til sentrale regler for skattebetaling
 • kjennskap til sentrale regler for beregning av arbeidsgiveravgift
 • kjennskap til hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan utløse skatt
 • kjennskap til og skal kunne forklare skattemessige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke gjeldende regler for å avgjøre hva som er skattepliktige inntekter og fradrag i næring og tidfesting av disse og sette opp beregning av alminnelig inntekt fra næring (EPF, AS, ANS)
 • beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper
 • bruke gjeldende regler for beskatning av aksjonærer (aksjonærmodellen), deltakere i ANS (deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (foretaksmodellen) for å fastsette grunnlag for beskatning
 • gjennomføre omdanning av ENK til AS
 • bruke gjeldende regler for å beregne skattemessige virkninger av virksomhetsoverdragelse
 • vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
 • ta stilling til merverdiavgiftsmessig behandling av alminnelige transaksjoner
 • fastsette inngangsverdi mv. for arving /gavemottaker
 • fastsette arveavgiftsgrunnlag for virksomhet, aksjer og andeler og beregne arveavgift

Generell kompetanse

Studenten kan

 • tilegne seg ny kunnskap innen ovennevnte rettsområder og kunnskap om andre rettsområder som har betydning for regnskap og revisjonsarbeid
 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises ca. 70 timer, hovedsakelig i plenumsforelesninger. Arbeid med oppgaver er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Skriftlig, individuell redegjørelse for oppgitt skatterettslig problemstilling. Besvarelsen skal være på maks 3 sider. Formålet er å vise innsikt i utvalgte prinsipper eller regelsett og vilkår, sammenheng i skattesystemet og skattepolitisk formål. 

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt:

 • Trykt lovsamling/elektronisk tilgang til lovdatabase 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.