EPN

RAB1200 Anatomi, fysiologi og bildeforståelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Anatomy, Physiology and Fundamentals of X-ray Images
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i radiografi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en grunnleggende forståelse av menneskekroppens oppbygning fra den enkelte celle til de store organsystemene og organenes funksjon. Kunnskap i topografisk anatomi er en forutsetning for å kunne lokalisere anatomiske strukturer fremstilt ved hjelp av bildediagnostiske metoder. På samme måte er fysiologi viktig for utførelse av dynamiske bildediagnostiske undersøkelser. Kompetansen er essensielt i faglig forsvarlig profesjonsutøvelse for radiografer. 

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter: 

Kunnskap  

Studenten kan

 • forklare grunnleggende biokjemiske prosesser på celleplan og se dem i sammenheng med fysiologiske prosesser i kroppens organer 
 • gjøre rede for skjelett- og muskelsystemets anatomiske oppbygging 
 • forklare oppbygging av celler, vev, organer og organsystemer -
 • forklare de fysiologiske prosesser i respirasjonssystemet og sirkulasjonssystemet
 • beskrive sansenes- og forplantingssystemets anatomi og fysiologi 
 • forklare fysiologiske prosesser i nyrer og urinveier, fordøyelses- og nervesystemet 
 • forklare kroppens bevegelser, akser, plan og retninger 
 • beskrive akser, plan og retninger i bildediagnostisk materiale 

Ferdigheter  

Studenten kan

 • anvende latinsk navn og benevning på muskler, ledd, ligamenter, nerver, stillinger, bevegelsesretninger, akser og plan
 • identifisere ulike organer og strukturer i bildediagnostisk materiale 
 • utføre palpasjon av ulike knokler og ledd 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter omvendt klasserom, forelesninger, seminarer, ferdighetstreninger og selvstudier. På seminarene fordyper studentene seg i fagstoffet. Digitale læringsressurser benyttes i emnet i form av videoforelesninger, digitale tester og øvingsoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestede seminarer og ferdighetstreninger
 • individuell flervalgstest, inntil 2 timer etter nærmere gitte kriterier

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, kombinasjon av flervalgs- og fritekstoppgaver, 3 timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.  

Sensorordning

Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaven.

Fritekstoppgave: En intern og en ekstern sensor vurderer minimum 25 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode. Øvrige besvarelser vurderes av interne sensorer. Flervalgsoppgave: Kvalitetssikres av intern sensor og vurderes automatisk.

Emneoverlapp

9 studiepoeng overlapp med RAD1200 Anatomi og fysiologi.