EPN

PROS6200 Programmering for lærere for trinn 1-7 Emneplan

Engelsk emnenavn
Programming for Teachers, Level 1-7
Studieprogram
Programmering for trinn 1–7
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg mer avansert programmering og har fokus på didaktisk tilnærming til programmering.

Forkunnskapskrav

Innføring i programmering for lærere for trinn 1-7, emne 1.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om utvikling og oppbygging av programmer, og prinsipper og metoder for utprøving og feilfinning
 • Har kunnskap om bruk av programmeringsprinsipper: løkker, betingelser, variabler, funksjoner og objekter
 • Har kunnskap om ulike programmeringsspråk og plattformer for opplæring i programmering
 • Har kunnskap om tilrettelegging for undervisning og læring i og med programmering
 • Har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid om programmering i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • Kan identifisere og dekomponere et problem, og utforme løsninger som gjør bruk av programmering
 • Kan utvikle programmer ved bruk av visuell blokkprogrammering
 • Kan lese og kommentere enkel tekstbasert programkode
 • Kan dokumentere, teste og feilsøke programmeringskode
 • Kan generalisere, tilpasse og videreutvikle eksisterende programkode og algoritmer
 • Kan planlegge og gjennomføre undervisning for og med programmering i skolen
 • Kan veilede og vurdere elevers prosess og produkt i arbeid med algoritmisk tenkning og programmering

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan kommunisere kunnskap om algoritmisk tenkning og programmering
 • Kan reflektere over programmering i skolen, i læreplan og integrert i fag
 • Kan reflektere over bruk av programmering i undervisning og læring
 • Kan reflektere over hvordan programmering kan ses i sammenheng med kreativitet, samarbeid, problemløsning og dybdelæring
 • Har innsikt i etiske problemstillinger relatert til programmering

Innhold

Emnet har hovedfokus på visuell programmering, men også enkel tekstbasert programmering. Emnet tar også opp dokumentasjon av kode, testing og feilsøking av programmer. Det blir lagt vekt på didaktiske tilnærminger til programmering og hvordan programmering kan støtte læring. Først og fremst blir det fokusert på praktisk arbeid med visuell programmering, men også sammenhengen mellom visuelle og tekstbaserte løsninger. Følgende tema vil bli vektlagt:

 • Problemløsing og algoritmisk tenkning.
 • Visuell programmering og programmeringsprinsipper.
 • Utprøving og vurdering av enheter og læringsressurser for opplæring i programmering.
 • Tilrettelegging, veiledning og vurdering av elevers programmeringsaktiviteter i skolen.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er helt nettbasert, men krever at studentene følger en gitt plan og progresjon, for å skape et felles læringsmiljø med øvrige deltakere og involverte lærere. Studiet vil ta i bruk instruksjonsvideoer, nettbaserte forelesninger og diskusjoner og det vil bli gitt tilbud om veiledning i nettmøter.

Studiet forutsetter studentaktivitet knyttet til praktiske øvingsoppgaver, samarbeid, refleksjoner, medstudentvurderinger og erfaringsdeling på egen arbeidsplass. 

Praksis

Det er ingen praksisopplæring knyttet til emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er to arbeidskrav i emnet. Retten til å avlegge eksamen forutsetter at begge arbeidskravene er godkjent.

 • Arbeidskrav 1:
 1. Del 1, individuelt: Programmeringskode, presentert ved hjelp av video.
 2. Del 2, gruppearbeid: Refleksjonsnotat etter drøfting av programmeringskode fra del 1 (om lag 1500 ord)
 • Arbeidskrav 2:
 1. Individuelt eller to studenter sammen: Refleksjon over undervisningsopplegg i programmering med kunnskapsdeling i eget kollegium (om lag 1000 ord).

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen gjennomføres i slutten av vårsemesteret. Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen. Varighet: tre arbeidsdager. Omfang om lag 2000 ord.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Karakteren F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern sensor og en ekstern sensor.

Opptakskrav

Se programplanen.