EPN

PROS6100 Innføring i programmering for lærere for trinn 1-7 Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Programming for Teachers, Level 1¿7
Studieprogram
Programmering for trinn 1–7
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en grunnleggende innføring i programmering og algoritmisk tenkning med fokus på skolekontekst og visuell programmering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om prinsipper for algoritmisk tenkning
 • Har kunnskap om programmering og algoritmisk tenkning i gjeldende læreplaner
 • Har kjennskap til utvikling og oppbygging av enkle programmer basert på blokkprogrammering
 • Har forståelse av grunnleggende programmeringsprinsipper: løkker, betingelser, variabler og funksjoner
 • Har grunnleggende kjennskap til hvordan datamaskiner og programmer fungerer

Ferdigheter

Studenten

 • Kan identifisere og dekomponere enkle problem, og utforme løsninger som gjør bruk av blokkprogrammering
 • Kan kommentere programmeringskode
 • Kan dokumentere, teste og feilsøke programmeringskode
 • Kan generalisere, tilpasse og videreutvikle enkle programkoder og algoritmer

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan gjøre rede for algoritmisk tenkning og programmering i skolen
 • Kan reflektere over programmering i skolen, i læreplaner og integrert i fag
 • Kan reflektere over hvordan programmering kan ses i sammenheng med kreativitet, samarbeid, problemløsing og kritisk tenkning
 • Kan gjøre rede for hvordan digitalisering kan påvirke og endre samfunnet

Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende programmering og begreper inkludert algoritmisk tenkning. Det blir lagt vekt på hvordan programmering kan inngå i skolekonteksten som eget fag og integrert i fag. Først og fremst blir det fokusert på praktisk arbeid med blokkbasert programmering. Følgende tema vil bli vektlagt:

 • Problemløsing og algoritmisk tenkning.
 • Blokkbasert programmering og programmeringsprinsipper.
 • Programmering som kompetanse i samfunnet, læreplaner og relevansen for trening av kritisk tenkning.
 • Utvikling av kreativitet og samarbeid i programmeringsaktiviteter.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er helt nettbasert, men krever at studentene følger en gitt plan og progresjon, for å skape et felles læringsmiljø med øvrige deltakere og involverte lærere. Studiet vil ta i bruk instruksjonsvideoer, nettbaserte forelesninger og diskusjoner og det vil bli gitt tilbud om veiledning i nettmøter.

Studiet forutsetter studentaktivitet knyttet til praktiske øvingsoppgaver, samarbeid, refleksjoner, medstudentvurderinger og erfaringsdeling på egen arbeidsplass. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er to arbeidskrav i emnet. Retten til å avlegge eksamen forutsetter at begge arbeidskravene er vurdert til godkjent.

 • Arbeidskrav 1:
 1. Individuelt refleksjonsnotat om algoritmisk tenkning/programmering i skolen (om lag 1000 ord).
 • Arbeidskrav 2:
 1. Del 1: Individuell programmeringskode med dokumentasjon.
 2. Del 2: Gruppearbeid: Refleksjonsnotat med gjennomgang av del 1 (om lag 1500 ord).

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen gjennomføres i slutten av høstsemesteret. Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen. Varighet: 48 timer. Omfang om lag 1500 ord (inkl. programmeringskode).

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Studenters rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Karakteren F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. 

Opptakskrav

Se programplanen.