EPN-V2

PPUD6000 Læring og grunnleggende lærerkompetanse Emneplan

Engelsk emnenavn
Learning and basic teaching competences
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid
Praktisk-pedagogisk utdanning, Sandvika
Praktisk-pedagogisk utdanning, Sandefjord
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Formålet med emnet er at studenten skal utvikle faglig identitet som lærer i yrkesfag og kunne ta i bruk grunnleggende arbeidsmåter for planlegging og gjennomføring av undervisning, og oppøve trygghet i lærerrollen. I tillegg skal studenten utvikle evne til kritisk tenkning og refleksjon. 

Forkunnskapskrav

Generelle opptakskrav for studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om skolens mandat og styringsdokumenter som er relevante for opplæringsløp fra 8.-13. trinn, yrkesfaglærer og yrkesopplæring generelt
 • ha kunnskap om yrkesfag og yrkesfaglig bredde, relevant for profesjons- og yrkesutøvelsen i eget programområde
 • ha bred kunnskap om yrkesdidaktisk undervisningsplanlegging som fremmer tilpasset og varierte læreprosesser, yrkes og interesse differensiering, dybdelæring og elevmedvirkning
 • har kunnskap om anvendelse av klasse- og læringsledelse for å utvikle et godt klasse- og læringsmiljø med utgangspunkt i demokrati
 • har bred kunnskap om ungdomskultur, utvikling, sosialisering, livsmestring og danning i et mangfoldig samfunn
 • kjenner til fag- og yrkesopplæring i et historisk, internasjonalt og kulturelt perspektiv
 • kjenner til ulike informasjonskilder, nasjonal og internasjonal forsknings for å videreutvikle sin yrkesutøvelse

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, begrunne, lede og dokumentere relevant yrkesopplæring ut fra yrkesdidaktiske prinsipper som er tilpasset elevenes behov og yrkesinteresser
 • kan lede læreprosesser som fremmer praktisk, tilpasset læring og dybdelæring på mangfoldige, teknologirike og flerkulturelle læringsarenaer
 • kan legge til rette for entreprenørielle og kreative prosesser i undervisningen
 • kan bidra til tverrfaglighet og yrkesretting av fagene i samarbeid med andre faglærere i 8.-13. trinn
 • kan gjennomføre vurdering i samsvar med forskrift, og gi tilbakemelding og fremovermelding som fremmer læring
 • kan bygge og vedlikeholde gode relasjoner til elevene og lede inkluderende, trygge og helsefremmende læringsmiljøer
 • kan veilede elevene i å ta videre utdanningsvalg fra ungdomstrinnet til fag- og yrkesopplæring

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennom engasjement og faglig innsikt legge til rette for at eleven skal oppleve mestring for å skape motivasjon i læreprosesser
 • kan skape yrkesstolthet og yrkesidentitet for yrkene i eget programområdet og holde seg orientert om fagenes krav i lys av samfunnets utvikling og endringsbehov
 • kan kommunisere, samhandle og bygge gode relasjoner med elever, foresatte, skolens ledelse og andre aktører i skole og arbeidsliv
 • kan legge til rette for elevenes danning og livsmestring i et demokratisk og globalt samfunn
 • kan reflektere over grunnleggende etiske verdier i yrkesopplæringen i skole/bedrift/ virksomhet
 • kan vise innsikt og evne til utforming, iverksettelse og kritisk analyse av læreplaner
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i samarbeid med andre og bruke og holde seg oppdatert på relevante nasjonale og internasjonale forskningsresultater for å treffe begrunnede valg i sin profesjonelle praksis

Arbeids- og undervisningsformer

I emnet gjøres det bruk av varierte undervisningsformer, blant annet dialogbaserte forelesninger, prosessuell undervisning, rollespill, individuelt arbeid, gruppearbeid og erfaringsdeling. Det vil også forekomme arbeid mellom undervisningsdagene. Undervisning er forskningsbasert, praksisnær og fremtidsrettet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er tre arbeidskrav knyttet til emnet.

Arbeidskrav 1

Arbeidskravet består av tre deler og går ut på å planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg for et yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring.

Arbeidskravet gjennomføres to og to eller individuelt. 

Del 1: Det skal utarbeides veiledningsdokument og undervisningsplan til et undervisningsopplegg, omfang avtales med emneansvarlig.

Del 2: Fremlegg av undervisningsopplegget for medstudenter på 20 min.

Del 3: Det skal skrives et individuelt refleksjonsnotat over læringsutbyttet knyttet til det å skulle planlegge og gjennomføre undervisning - omfang på 1000 ord +/- 10 prosent.

 

Arbeidskrav 2  

Arbeidskravet består av 3 deler og går ut på en kartlegging av eget kompetansebehov, og 2 dagers hospitering i valgt yrke med presentasjon. Arbeidskravet gjennomføres individuelt.

Arbeidskravet gjennomføres i følgende rekkefølge:

Del 1: Kartlegging av egen realkompetanse og dokumentasjon av kompetansebehov i forhold til eget programområde, omfang etter avtale med emneansvarlig.

Del 2: 2 dager hospitering i valgt yrke.

Del 3. Det skal utarbeides et digital (multimodal) sammendrag og refleksjon over læringsutbytte knyttet til hospitering. Fremlegg av digitalt sammendrag og refleksjon til med-studenter i grupper med hverandre- vurdering. Omfang av presentasjon skal være 10 minutter.

 

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Definisjonen på realkompetanse bygger på erkjennelsen av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer, og innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet. (Kilde: Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk)

 

Arbeidskrav 3

Arbeidskrav gjennomføres individuelt på følgende måte:

Del 1: Studenten skriver en praksisfortelling fra pedagogisk praksis.

Del 2: Praksisfortelling presenteres, analyseres og drøftes i grupper som et praksisfellesskap. Omfang av 30 minutter per student.

Del 3: Studenten skal skrive et notat som inneholder refleksjoner, i lys av teori, over ulike dilemmaer som kom frem i gruppene i del 2. Omfang 1500 ord (+/- 10%).

Se nærmere beskrivelse av gjennomføring av arbeidskrav og konsekvensene av ikke bestått eller ikke gjennomført arbeidskrav i programplandelen under Arbeidskrav

Krav om obligatorisk tilstedeværelse

Ettersom studiet er prosessorientert og erfaringsbasert, er tilstedeværelse særdeles viktig for at studentene skal klare å opparbeide seg tilfredsstillende læringsutbytte. Av den grunn settes det krav om obligatorisk tilstedeværelse på undervisningsdagene tilsvarende 80 % i hvert emne

Studenter med mer enn 20 % fravær fra organiserte opplæringsaktiviteter i et emne får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær, dokumentert med for eksempel sykmelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse. Gyldig fravær kan kompenseres etter nærmere avtale med, og vurdering av emneansvarlig. I slike tilfeller må studentene selv ta kontakt med emneansvarlig

Det er et krav om 100% tilstedeværelse i praksis i alle praksisperiodene. Ved fravær må dagene tas igjen etter avtale med praksissted og emneansvarlig/praksisseksjonen ved LUI.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen, 7 dager, som skal knyttes opp mot relevant litteratur, forskning og aktuelle styringsdokumenter for grunnopplæringen trinn 8 - 13.

Eksamen gjennomføres slik: Kandidaten får utdelt et tema, og i besvarelsen skal det reflekteres over egen læring, muligheter og begrensinger det gitte temaet kan gi i undervisningen og for lærerrollen. Omfang 2500 ord (+/- 10%).

Ny og utsatt eksamen

Ved karakter F, ikke bestått, ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen, det gis ny oppgavetekst.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, men det skal benyttes korrekt referanseteknikk og alle kilder skal oppgis.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det brukes 2 interne sensorer.