EPN

PMED1000 Introduksjon til paramedisin Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Paramedicine
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i paramedisin
Omfang
5 stp.
Studieår
2021
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar utgangspunkt i det vitenskapelige, samfunnsmessige og humanistiske grunnlaget for velfungerende helsetjenester og paramedisinsk profesjonsutøvelse. Et spesielt fokus rettes mot kunnskap og ferdigheter som kan fremme respekt, empati, refleksjon og relasjonell kompetanse. Praktisk trening i samhandling, grunnleggende smittevern og livreddende førstehjelp inngår som en del av emnet. Emnet setter også søkelys på læring i en akademisk kontekst, kritisk kildebruk og skriftlig og muntlig presentasjon.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive akuttmedisinsk historie, fagtradisjon og egen profesjon
 • kan gjøre rede for helsevesenets oppbygging og ambulansetjenestens plass i helsetjenesten
 • kan referere til aktuelle lover, forskrifter og regelverk som regulerer yrkesutøvelsen som paramedisiner
 • kan gjøre rede for prinsipper for dokumentasjon og journalføring
 • kan gjøre rede for teorier og etiske og kommunikative perspektiver som er relevant for yrkesutøvelsen
 • kan beskrive simulerings- og ferdighetstrening som metode
 • kan beskrive grunnleggende modeller for beslutningstaking
 • kan gjøre rede for de grunnleggende prinsippene for livreddende førstehjelp
 • kan gjengi de grunnleggende teoriene for god hygiene

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende grunnleggende hygieniske og smitteforebyggende teknikker
 • kan kommunisere og samarbeide med medstudenter og andre i team/grupper
 • kan utføre livreddende førstehjelp
 • kan utføre hjerte-lunge-redning med halvautomatisk defibrillator (DHLR)
 • kan dokumentere en klinisk undersøkelse
 • kan skrive refleksjonsnotat fra observasjonspraksis
 • kan benytte beskyttelseshansker, gjennomføre korrekt håndvask og utføre hånddesinfeksjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over relevante problemstillinger i prehospitalt arbeid og over studentrollen i helsevesenet
 • kan presentere eget arbeid i en forsamling
 • kan reflektere over etiske og kommunikative utfordringer knyttet til yrkesutøvelsen
 • kan gjøre rede for eget kunnskaps- og læringsbehov og tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid i studiegrupper på 5-8 studenter, observasjonspraksis samt simulerings- og ferdighetstrening.

Studentene har to til tre dagers observasjonspraksis i ambulansetjenesten. I tillegg har studentene simulerings- og ferdighetstrening i livreddende førstehjelp.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 90 prosent tilstedeværelse i observasjonspraksis ambulanse
 • Minimum 90 prosent tilstedeværelse i simulerings- og ferdighetstrening
 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på seminarer og studiegrupper
 • Ett individuelt skriftlig refleksjonsnotat fra observasjonspraksis, 800 ord
 • Individuell praktisk test i livreddende førstehjelp

Vurdering og eksamen

Muntlig eksamen i gruppe på 4-6 studenter.

Eksamen består av fremlegg/presentasjon (ca. 20-30 min.) med påfølgende eksaminering (ca. 10-20 min.) Studentene får utdelt tema for fremlegg én uke før eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor vurderer alle besvarelser.

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp med PARA1000 Kommunikasjon, etikk og kultur.