EPN

PEVC6000 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Emneplan

Engelsk emnenavn
Supervision and Mentoring for Cooperating Teachers in Early Childhood Teacher Education
Studieprogram
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Denne videreutdanningen er for deg som ønsker å få formell og praktisk kompetanse i ulike veiledningsfunksjoner. Studiet har fokus på læringsprosesser, ulike tilnærminger til veiledning, på kritisk analyse og etiske utfordringer i veiledningsprosesser. Egenutvikling og refleksjon over veiledning og vurdering knyttet til praksislærerfunksjonen står sentralt. I studiet vektlegges dessuten barnehagen som læringsarena.

Utdanningen skal bidra til at studentene får inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metode og samtidig kan anvende kunnskapen på nye områder. 

Studentene skal få erfaringer med å vurdere og analysere det de lærer i studiet i tråd med innholdet i Rammeplan for barnehagen. Med utgangspunkt i rammeplanens verdigrunnlag vil temaer som barn og barndom, demokrati, mangfold og respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse, inngå i studiet på et overordnet og tverrprofesjonelt nivå.

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) er en samlingsbasert videreutdanning på masternivå over to semestre. Fullført emne kan, etter søknad, innpasses som del av masterprogrammet i barnehagekunnskap (120 studiepoeng) ved OsloMet. Det søkes om innpassing av emnet etter opptak på masterprogrammet i barnehagekunnskap. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten dokumentere følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående kunnskap om barnehagelæreres profesjonskompetanse som grunnlag for utøvelse av praksislærerfunksjonen i møte med barnehagelærerstudenter og som veileder av ansatte i barnehagen
 • omfattende kunnskap om teorier, modeller og metoder i pedagogisk veiledning som fagområde
 • avansert kunnskap om profesjonsetiske problemstillinger og spesialisert innsikt i maktforhold og etiske utfordringer og dilemmaer i ulike veilederroller, deriblant praksislærerfunksjonen
 • inngående kunnskap om barnehagen som læringsarena for profesjonsutdanning og om individuelle og kollektive læringsprosesser i møte med barnehagen

Ferdigheter

Studenten kan

 • på en selvstendig måte analysere, planlegge, begrunne og gjennomføre veiledningssamtaler og et veiledningsforløp for å fremme studenters og barnehagemedarbeideres individuelle og kollektive læringsprosesser
 • analysere eksisterende teorier og metoder innenfor pedagogisk veiledning
 • gjennomføre formativ og summativ vurdering av studenters oppnåelse av læringsutbytte i praksisperioder og kritisk analysere og vurdere studenters utvikling av profesjonskompetanse
 • kritisk analysere barnehagen som læringsarena for studenters og medarbeideres læringsprosesser og bidra til utvikling av et profesjonelt læringsfellesskap i barnehagen med høy etisk standard i det pedagogiske arbeidet
 • vurdere og anvende digitale verktøy som en ressurs i det pedagogiske veiledningsarbeidet 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • selvstendig planlegge, gjennomføre og evaluere veisøkeres læringsprosesser med utgangspunkt i barnehagelærerutdanningens mandat og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver
 • reflektere kritisk over veiledningens bidrag til studentens og barnehagelæreres profesjonelle utvikling
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om veiledning tilknyttet praksislærerfunksjon på nye områder i barnehagen som grunnlag for å utvikle kvalitet i den pedagogiske praksisen
 • bidra til utvikling og kritisk refleksjon om praksislæreren som en viktig aktør i barnehagelærerutdanning og praksisfelt

Innhold

Veilederrollen

 • Teorier, modeller og metoder i pedagogisk veiledning, kommunikasjon og relasjoner
 • Vurdering for og av læring: summativ og formativ evaluering, ulike former for tilbakemelding
 • Skikkethetsvurdering
 • Forskrift for barnehagelærerutdanning, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, relevante deler av kunnskapsløftet; lokale styringsdokumenter for praksisopplæringen og barnehagelærerutdanningen ved OsloMet
 • Profesjonsetiske perspektiver og dilemma 
 • Praksislæreren som barnehagelærerutdanner

Profesjon og læring

 • Individuelle og kollektive læringsprosesser 
 • Refleksjon
 • Ulike kunnskapsformer i profesjonsutdanning
 • Danningsaspektet i veiledning
 • Barnehagen som læringsarena - Kvalifisering og identitetsutvikling i profesjonelle læringsfellesskap

Praksislærerens og veilederens handlingsrepertoar 

 • Teorier, modeller, metoder og didaktiske verktøy i pedagogisk veiledning, kommunikasjon og relasjoner
 •  
 • Observasjon  
 • Didaktisk analyse som grunnlag for veiledning
 • Redskaper til refleksjon
 • Den vanskelige samtalen i forbindelse med vurdering av studenter

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert med inntil tre fysiske samlinger à to dager per semester. Digitale læringsformer anvendes mellom samlingene. Arbeidsmåtene vil variere mellom forelesning og annen undervisning på campus og nett, seminarer, gruppearbeid og gruppeoppgaver, individuelle arbeidsoppgaver, veiledning og selvstudium. Til innlevering og vurdering av arbeidskrav benyttes universitetets digitale læringsplattform Canvas.

Å bli en kompetent veileder forutsetter læring gjennom praktiske erfaringer med veiledning både på egen arbeidsplass og deltakelser i øvelser, refleksjon over eget og andres arbeid og diskusjon med andre. 

Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser i og mellom samlingene, og gjennom studiet kontinuerlig reflekterer over egen læring i en læringslogg. Deltakerne organiseres i grupper. Med utgangspunkt i det teoretiske begrepsapparatet studenten utvikler i løpet av studiet, skal gruppen bidra til å styrke kollegiale refleksjoner og erfaringslæring knyttet til arbeid i egen barnehage. Mellom samlingene foregår kommunikasjon mellom studenter og studenter og lærere via universitetets læringsplattform.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav

Formålet med arbeidskravene er å sikre faglig utvikling og gi studenten tilbakemelding og faglig veiledning. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Studenten gjennomfører veiledningssamtaler på egen arbeidsplass og i basisgruppen. Veiledningssamtalene dokumenteres i loggbok etter gitte kriterier. Loggboken danner utgangspunkt for skriftlige arbeidskrav gjennom studiet.

 1. semester:
 • En fagtekst som bygger på logger fra deltakelse i øvelser og veiledning på egen arbeidsplass. Omfang: 1200 ord +/- 10%.
 • En fagtekst som bygger på transkripsjon av et 10 minutters utdrag av en veiledningssamtale med studenter eller medarbeidere i barnehagen. Omfang: 1200 ord +/-10%.

       2. semester:

 • Studenten skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere et lengre veiledningsforløp på egen arbeidsplass med studenter eller medarbeidere. Planen dokumenteres i en fagtekst. Omfang: 2000 ord +/- 10%
 • Det utarbeides en individuell veiledningsfaglig tekst hvor egne erfaringer med pedagogisk veiledning drøftes i lys av teorier og relevant forskning om veiledning. Omfang: 2000 ord +/- 10 %
 • Basisgruppa skal planlegge og presentere, med bruk av digitale verktøy, et selvvalgt tema knyttet til praksislærerfunksjonen. Presentasjonen skal være for medstudenter og lærere. Omfang: 10-15 min.

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til «godkjent» eller «ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «ikke godkjent», har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

 Det er krav om tilstedeværelse på minst 80 prosent av samlingene på OsloMet. 

Dette begrunnes med at studentene i samlingene skal arbeide med refleksjon og læringsprosesser i grupper, med relevans for profesjonsrollen og pedagogisk arbeid i barnehagen. Kravet om tilstedeværelse har sitt utgangspunkt i målet med læringsutbyttene for tilleggsutdanningen der læring utvikles gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn én samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil etter vurdering av studieleder og avtale med fagansvarlig kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

I tillegg forventes deltakelse i basisgruppenes møter mellom samlingene. Møtene i basisgruppene kan gjennomføres digitalt.

Vurdering og eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen på 3000 ord +/- 10 % over 72 timer.

Det vil foreligge retningslinjer for hjemmeeksamen i tillegg til vurderingskriterier.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen fremgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Karakterskala: A - F

Vurderingskriterier/karaktergradering

A: Fremragende: Meget høyt kunnskapsnivå. Meget god analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser solid analytisk forståelse. Kandidaten viser særdeles god kunnskap og særdeles god oversikt over eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser svært gode ferdigheter i anvendelsen av denne kunnskapen.

B: Meget god: God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser meget god analytisk forståelse. Kandidaten viser god kunnskap og oversikt over eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser gode ferdigheter i anvendelsen av denne kunnskapen.

C: God: Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser god analytisk evne og forståelse. Kandidater viser god innsikt i de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten behersker bruken av disse kunnskapselementene

D: Nokså god: Har liten oversikt over de viktigste kunnskapselementene. Kan i liten grad bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser i en viss grad analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser noe innsikt i de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten behersker i en viss grad bruken av disse kunnskapselementene.

E: Tilstrekkelig: Tilfredsstiller minimumskravene. Kan i svært liten grad bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser begrenset analytisk evne og forståelse. Kandidaten har liten oversikt oIver viktige kunnskapselement i eksamensemnets faglige innhold. Kandidatens kunnskap er ufullstendig og preget av begrenset innsikt i sammenhengene i emnet. Kandidaten behersker i begrenset grad bruken av disse kunnskapselementene.

F: Ikke bestått: Mangler både detaljkunnskap og oversikt. Kandidaten viser svært liten analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser store og åpenbare kunnskapsmangler i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser liten innsikt i sammenhengene i det faglige innholdet. Kandidaten viser liten evne til å bruke kunnskapen.

Sensorordning

Det benyttes ekstern og intern sensor.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå, jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 24 og 25. I tillegg kreves minst to års yrkeserfaring fra barnehage etter fullført utdanning. Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

Med tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå menes følgende utdanninger i kombinasjon med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng):

 • grunnskolelærer for trinn 1-7 eller tidligere allmennlærerutdannig

 • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)

 • spesialpedagog, barnevernspedagog eller kateket

 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.

For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet.

Barnehagelærere i barnehager som har samarbeidsavtale om praksisopplæring med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet blir prioritert ved opptak.