EPN

OAL Organisasjon og ledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Organization and Management
Studieprogram
Personalledelse for helse- og sosialsektoren
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om organisasjoner som strukturelle, kulturelle og politiske systemer
 • inngående kunnskap om ledelsesteorier med særlig relevans for utøvelsen av ledelse
 • innsikt i hvordan ulike organisasjonsformer kan påvirke atferden i organisasjoner
 • inngående kunnskap om kommunikasjon, samarbeid, konflikt, konfliktutganger og konflikthåndtering
 • inngående kunnskap om beslutningsprosesser i organisasjoner
 • kunnskap om New Public Management (strategisk ledelse, mål- og resultatstyring, service- og kvalitetsledelse og effektiviseringsstrategier av offentlige tjenester)

Ferdigheter

Studenten kan

 • arbeide systematisk med egne lederutfordringer
 • kommunisere og samarbeide i utøvelsen av lederrollen
 • analysere konflikter og håndtere ulike typer av konflikter
 • legge til rette for læring, organisasjonsendringer og teamutvikling
 • reflektere over ledelse, makt, innflytelse og etikk

Generell kompetanse

Studenten har

 • kompetanse  om ledelsesutfordringer generelt og i offentlig sektor spesielt

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, øvelser, prosessveiledning, fordypningsoppgave og selvstudier

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Tilstedeværelse på første og tredje samling.
 • Fordypningsoppgave, individuell skriftlig oppgave på ca. 15 sider.  Merk: Arbeidet med fordypningsoppgaven påbegynnes første semester.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor benyttes til alle besvarelser.