EPN

Personalledelse for helse- og sosialsektoren Programplan

Engelsk programnavn
HR Management for Heath and Social Sectors
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Videreutdanningen er et deltidsstudium over ett år. Fullført studium gir 30 studiepoeng (ECTS). Videreutdanningen er tverrfaglig. 

Lederoppgavene i helse- og sosialsektoren er mange og komplekse og behovet for kunnskap om disse er stort. De ulike lederrollene disse lederne har, krever god organisasjonsforståelse, ulike ferdigheter og god kommunikasjon med medarbeiderne og andre ledere.  Innsikt i lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet er en forutsetning for å kunne ivareta ledelsesfunksjoner.

Formålet med studiet et at studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt om ledelse, organisasjonsteori og arbeidsrett som trengs for å mestre lederoppgaver innen offentlig sektor, spesielt helse- og sosialsektoren. 

Målgruppe

Studiet er først og fremst lagt opp med sikte på å dekke behovet for dem som har lederfunksjoner, herunder personalansvar. I denne sammenhengen vil det si ledere på ulike nivå innenfor helse-, sosial- og barnehagesektoren. 

Opptakskrav

Det faglige grunnlaget for opptak er

 • treårig helse-, velferds, - sosialfaglig eller økonomisk/administrativ utdanning på bachelornivå
 • minimum to års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. 

Tilleggspoeng

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover minstekravet for opptak. Med relevant praksis menes yrkespraksis som leder.

Det gis i tillegg ytterligere ti tilleggspoeng for søkere som innehar ledende stilling i helse- og sosialsektoren.

Utdanning utover minstekravet for opptak anses ikke som relevant i rangeringen av søknader og gir derfor ikke tilleggspoeng.

Det vises til forskrift om opptak til studier ved OsloMet - storbyuniversitetet for nærmere bestemmelser om opptakskrav, rangering og poengberegning.

Læringsutbytte

Kandidaten har etter fullført studium følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten har

 • inngående kunnskap om organisasjoner og hvordan disse kan brukes som virkemiddel for å oppnå ulike mål
 • inngående kunnskap om ulike ledelsesteorier
 • kunnskap om hvordan lov- og avtaleverk regulerer arbeid i offentlig sektor 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere, evaluere og endre egen lederatferd
 • analysere beslutningsprosesser i og oppbygging av egen organisasjon
 • konflikthåndtering
 • anvende lov- og avtaleverk i egen virksomhet  

Generell kompetanse

Kandidaten har

 • kompetanse om ledelsesutfordringer i offentlig sektor
 • kompetanse om juridisk metode 

Innhold og oppbygging

Studiet er tilrettelagt som et deltidsstudium over to semester og består av to obligatoriske emner. Det undervises parallelt i disse to emnene. Den organiserte undervisningen omfatter i alt ca 180 timer og gjennomføres ved seks ukesamlinger hvorav tre arrangeres som internatsamling. 

Studieåret er på 40 uker, og det forventes en gjennomsnittlig arbeidsinnsats på 20 timer per uke. Dette inkluderer både timeplanlagt aktivitet, studentenes egenaktivitet og eksamen.  

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og øvelser. 

Utvikling av egne lederferdigheter organiseres rundt tre ulike komponenter:

 • Atferd
 • Kunnskap
 • Fordypningsoppgave

I atferdsdelen vil det settes fokus på den enkelte students ledelsesatferd. I forbindelse med dette skal hver enkelt student innhente tilbakemeldinger på sin lederatferd fra over- og underordnede. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene, skal studenten prioritere hvilke områder han/hun ønsker å arbeide videre med.

Kunnskapsdelen omfatter en kritisk gjennomgang og drøfting av sentrale temaer fra pensumlitteraturen anvendt på studentenes egen yrkessektor.  Studentene organiseres i grupper med egen prosessveileder i dette arbeidet. 

I den individuelle fordypningsoppgaven skal studentene til slutt analysere og reflektere rundt egen arbeidssituasjon, med utgangspunkt i ledelsesutfordringene fra atferdsdelen og ved hjelp av det teoretiske verktøyet fra kunnskapsdelen. Fordypningsoppgaven skal normalt ha et omfang på inntil 15 sider. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav er alle former for arbeider, prøver og obligatorisk tilstedeværelse som settes som vilkår for å fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav gis vurdering godkjent/ikke godkjent. I dette studiet inngår følgende arbeidskrav:

Obligatorisk tilstedeværelse

Første og tredje samling er obligatoriske.

Fordypningsoppgave

I løpet av studiet må studenten skrive en fordypningsoppgave knyttet til egne ledelsesutfordringer. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent må studenten omarbeide oppgaven før ny innlevering. Studenten har rett til to forsøk på arbeidskravet. Dersom andre gangs innlevering ikke godkjennes, må studenten gjennomføre emnet på nytt med neste kull.    

Vurdering og sensur

Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet.  Ny/utsatt eksamen har samme utforming som ordinær eksamen.