epn-portlet

Emneplan forNORA6200 Norsk akademisk nivå

Engelsk emnenavn
Norwegian academic level
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet skal i løpet av studieperioden gi studenten en kompetanse tilsvarende norsk akademisk nivå. Emnet er lagt opp med tanke på utenlandske studenter med bakgrunn fra helsefag, ingeniørfag eller lærerutdanning. Nivået er lagt opp etter en kompetanse tilsvarende B2

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kunne bruke språket på akademisk og yrkesrelaterte områder.  Studentene kan lese og forstå faglige tekster på et akademisk nivå. De skal ha tilegnet seg et bred ordforråd og skal kunne uttrykke seg spontant i ulike muntlige situasjoner. Studentene skal også kunne redegjøre for faglige emner skriftlig.

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har praktisk kunnskap om norsk språksystem/grammatikk
 • har kunnskap om norsk fagspråk
 • har kunnskap om kjennetegn ved fagtekster innenfor sitt fagområde

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan forstå og tilegne seg kunnskap gjennom faglige foredrag og forelesninger
 • kan forstå og tilegne seg kunnskap gjennom ulike medier
 • kan skrive strukturerte tekster i ulike sjangre tilpasset formål og mottaker
 • kan lese og forstå komplekse tekster i ulike sjangre
 • kan bruke språket fleksibelt og effektivt i sosiale og faglige sammenhenger
 • kan formulere synspunkter, redegjøre for faglige emner og delta i faglige diskusjoner

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i egen språklæringsprosess, og kan videreutvikle sine språkferdigheter for å ta del i mer komplekse språklige sammenhenger
 • har strategier for å videreutvikle deltakelse i faglige diskusjoner og gruppesamarbeid
 • kan bruke det norske språket som verktøy for læring
 • har utviklet strategier for å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre om faglig utvikling
 • har forståelse for hvilken rolle språk og kommunikasjon har i profesjons- og utdanningssammenheng
 • kan bruke sine språklige og faglige ressurser til videreutdanning og i profesjonssammenheng

Innhold

Det er lagt opp til et deltidsstudium, kurset tar opp følgende hovedområder:

 • norsk grammatikk
 • utvikling av ordforråd
 • kommunikative øvelser
 • arbeid med skriftlige tekster
 • profesjonsrelatert og studierelatert språk
 • seminar med diskusjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å gå opp til eksamen må studentene gjennomføre følgende to arbeidskrav:

 

Arbeidskrav 1

Skriftlig tekst, omfang: 500-700 ord pluss eventuelle vedlegg. Arbeidskravet gjennomføres individuelt. Formålet med dette arbeidskravet er at studentene skal få innsikt i kravene som stilles til fagskriving i profesjonen og få øvelse i å skrive en fagtekst, uttrykke sine meninger eller forklare synspunkt.

 

Arbeidskrav 2

Skriftlig tekst, omfang 500-700 ord, gjennomføres individuelt. Dette kan være sammendrag av fagartikkel eller annen relevant tekst. Formålet med arbeidskravet er at studentene skal få øvelse i å lese og forstå fagtekster, oppsummere hovedinnholdet, uttrykke sine meninger og skrive en sammenhengende tekst, samt at de får tilbakemelding fra lærerne og medstudenter om hvor de står i forhold til målene for kurset.

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til to nye innleveringer/ utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler:

Del 1: Muntlig individuelt fremlegg (presentasjon av en fagtekst), omfang: 10 - 15 minutter. Eksamensdelen vurderes til bestått/ikke bestått.

 

Del 2: Studentene skal bearbeide de to tekstene som de har jobbet med i løpet av semesteret og jobbe videre med dem ut fra tilbakemeldingene de har fått (tidligere versjoner av tekstene skal også legges ved i mappen). I tillegg skal mappen inneholde et refleksjonsnotat (700 ord +/- 10 %) om egen språkutvikling og læringsprosess. Totalt omfang på mappen mellom 1800 og 5000 ord etter avtale med faglærer. 

Eksamensdelene vektes likt, og begge deler må være bestått for å få emnet bestått.

Ny/utsatt eksamen

 • ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen, studenten tar eventuelt ny og utsatt eksamen på den delen som ikke er bestått

 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Ingen

Del 2: Alle hjelpemidler tillatt, kilder skal oppgis

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer, tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.