epn-portlet

Programplan forNorsk språkopplæring

Engelsk programnavn
Norwegian language training
Gjelder fra
2019 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Timeplan
timeplan
Programhistorikk

Innledning

Formålet med dette studiet er å kvalifisere studenter i norsk språk på nivå B2 og akademisk norsk etter det europeiske rammeverket for språk.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er studenter som har fått opptak på kompletterende utdanninger ved OsloMet - storbyuniversitetet, men andre studenter kan få opptak ut fra en helhetlig vurdering av deres språklige kompetanse. Det er studieledelsen ved det aktuelle Instituttet som fatter endelig vedtak. De kompletterende utdanningene retter seg mot personer med fluktbakgrunn som har fått oppholdstillatelse i Norge, og som har en ferdig profesjonsutdanning fra hjemlandet.

Opptakskrav

Søkere til kurset må ha søkt opptak til studiet kompletterende utdanning og må oppfylle alle opptakskrav til kompletterende utdanning bortsett fra norskkravet. Søkere som ikke oppfyller norskravet til kompletterende utdanning vil først få tilbud om språkkurs på nivå B1.

Kandidatene som søker opptak på kurset må dokumentere grunnleggende ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig, minst tilsvarende nivå A2 i Det Europeiske Rammeverket for Språkkompetanse. Ferdighetene kan enten dokumenteres skriftlig ved kompetansebevis eller ved å gjennomføre 1 times skriftlig prøve og intervju der muntlige norskferdigheter blir prøvd. Resultatet av intervjuet og skriftlig prøve kan ikke påklages.

Læringsutbytte

Etter at de to emnene er fullført har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om norsk språksystem/grammatikk

 • har kunnskap om hvordan språket brukes i ulike situasjoner

 • har kunnskap om norsk fagspråk og fagtekster

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke språket til å tilegne seg kunnskap på sitt fagområde

 • kan delta i samtaler og diskusjoner i profesjonssammenheng

 • kan lese og forstå tekster i ulike sjangre

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i egen språklæringsprosess

 • har strategier for å videreutvikle egne språkferdigheter

Innhold og oppbygging

Studiet består av 30 studiepoeng og omfatter opplæring i språket som system, lesing av fagtekster, øvelser i muntlig bruk av språket og tekstproduksjon. I første semester vil det tilbys opplæring i norsk nivå B2 og i andre semester vil det tilbys opplæring i norsk akademisk nivå.

Studiet er bygd opp med følgende emner:

 • Emne 1: Norsk nivå B2 (15 studiepoeng)

 • Emne 2: Norsk akademisk nivå (15 studiepoeng)

Progresjon

For å kunne ta eksamen i emne 2 må studenten ha bestått eksamen i emne 1 eller på annen måte dokumentere språkferdigheter på nivå B2.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning blir gitt som klasseromsundervisning, i tillegg til gruppearbeid og selvstendig arbeid. Studentene må delta aktivt i undervisningen og tilføre innhold som støtter opp om læringsutbyttene for emnet. Det holdes ukentlige seminar der studentene får hjelp til å finne frem faglig relevante tekster og artikler til diskusjon. Det gjennomføres også sosiale aktiviteter med studentene i løpet av perioden.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav skal bidra til å sikre at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjon. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte frister. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til «godkjent» eller «ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «ikke godkjent», har anledning til to nye innleveringer/utførsler. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i den enkelte emneplan og i undervisningsplanen studentene får ved semesterstart.

Obligatorisk tilstedeværelse

Språklæringen forutsetter aktiv deltakelse i undervisningen, som vil rette seg mot utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter. Gjennom studiet skal studentene utvikle sin språklige kompetanse i norsk, gjennom interaksjon med andre studenter og faglærere, få nødvendige skriftlige og muntlige øvelser og relevant tilbakemelding på sin språkutvikling. Slike ferdigheter kan ikke tilegnes kun ved selvstudier, men må opparbeides gjennom reel dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen.

For å kunne avlegge eksamen i emnet er det derfor krav om 80 % tilstedeværelse i undervisningen.

 • Udokumentert fravær som overstiger 20 % medfører at studenten ikke får avlegge eksamen.

 • Studenter med dokumentert gyldig fravær fra undervisning som ikke overstiger 20 %, må utføre et kompensatorisk arbeid for å kompensere fraværet.

Vurdering og sensur

Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler, forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Vurderingsordningene varierer i løpet av studiet og det benyttes interne og eksterne sensorer

Øvrig informasjon

 • Etablert av dekan 08.08.2017

 • Godkjent av prodekan for studier 20.06.2017

 • Revisjon godkjent av Utdanningsutvalget 26.04.2018