EPN

NORA6100 Norsk nivå B2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Norwegian level B2
Studieprogram
Norsk språkopplæring
Omfang
15 stp.
Studieår
2019/2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet skal i løpet av studieperioden gi studenten en kompetanse tilsvarende norsk nivå B2. Emnet er lagt opp med tanke på utenlandske studenter med bakgrunn fra helsefag, ingeniørfag eller lærerutdanning. Nivået er lagt opp etter en kompetanse tilsvarende B1

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kunne forstå lengre sammenhengende muntlige framstillinger på norsk og norskspråklige fagtekster om temaene som er behandlet i undervisningen. De skal kunne diskutere på norsk om disse temaene, ta språklig initiativ og forklare synspunkter i diskusjoner. Studentene skal også kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig om profesjonsrelaterte temaer i undervisningen, og gi uttrykk for meninger om konkrete problemstillinger knyttet til temaene. Studentenes skal kunne uttrykke seg så godt muntlig og skriftlig på norsk at det ikke hindrer kommunikasjon.

 

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har praktisk kunnskap om norsk språksystem/grammatikk
 • har kunnskap om bruk av språket i ulike situasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan forstå lengre sammenhengende tale og foredrag og følge komplekse argumentasjonsrekker om profesjonsrelaterte emner
 • kan orientere seg om sitt eget fag og samfunnsaktuelle saker gjennom media
 • kan skrive klare og detaljerte tekster om profesjonsrelaterte emner
 • kan skrive presise rapporter og argumenterende tekster
 • kan lese og forstå hovedinnholdet og detaljer i profesjonsrelaterte tekster
 • kan gi klare og detaljerte redegjørelser for fagrelaterte emner
 • kan forklare ulike synspunkt på gitte problemstillinger
 • kan delta i diskusjoner i profesjonssammenheng
 • kan bruke språket spontant og ta initiativ i samtaler

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i sin språklæringsprosess, og kan videreutvikle sine språkferdigheter på norsk med tanke på sine sterke sider og utfordringer
 • kan videreutvikle sine ferdigheter i å nyttiggjøre seg faglitteratur
 • har strategier for å videreutvikle deltakelse i faglige diskusjoner og gruppesamarbeid
 • kan bruke det norske språket som verktøy for læring
 • har utviklet strategier for å jobbe selvstendig og ta ansvar for egen læring
 • har forståelse for hvilken rolle språk og kommunikasjon har i profesjons- og utdanningssammenheng
 • kan bruke sine språklige og faglige ressurser til videreutdanning og i profesjonssammenheng

Innhold

Det er lagt opp til et deltidsstudium på ett semester. Kurset tar opp følgende hovedområder:

 • norsk grammatikk
 • utvikling av ordforråd
 • kommunikative øvelser
 • arbeid med skriftlige tekster
 • profesjonsrelatert og studierelatert språk
 • seminar med diskusjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å gå opp til eksamen må studentene gjennomføre følgende tre arbeidskrav:

Arbeidskrav 1

Skriftlig tekst, omfang: 350-400 ord pluss eventuelle vedlegg. Arbeidskravet gjennomføres individuelt. Formålet med dette arbeidskravet er at studentene skal få innsikt i kravene som stilles til fagskriving i profesjonen og få øvelse i å skrive en fagtekst, uttrykke sine meninger eller forklare synspunkt.

 

Arbeidskrav 2

Skriftlig tekst, omfang 500-700 ord, gjennomføres individuelt. Dette kan være sammendrag av fagartikkel eller annen relevant tekst. Formålet med arbeidskravet er at studentene skal få øvelse i å lese og forstå fagtekster, oppsummere hovedinnholdet, uttrykke sine meninger og skrive en sammenhengende tekst, samt at de får tilbakemelding fra lærerne og medstudenter om hvor de står i forhold til målene for kurset.

 

Arbeidskrav 3

Delta på norskprøve på nivå B1-B2, som arrangeres eksternt (muntlig og skriftlig/lytteprøve). Mer informasjon om norskprøven og alternativer til hvor dette kan gjennomføres vil bli gitt ved semesterstart.

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til to nye innleveringer/ utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler:

Del 1: Muntlig individuelt fremlegg (presentasjon av en fagtekst), omfang: 10 - 15 minutter. Eksamensdelen vurderes til bestått/ikke bestått.

Del 2: Studentene skal bearbeide de to tekstene som de har jobbet med i løpet av semesteret og jobbe videre med dem ut fra tilbakemeldingene de har fått (tidligere versjoner av tekstene skal også legges ved i mappen). I tillegg skal mappen inneholde et refleksjonsnotat (omfang 700 +/- 10 %) om egen språkutvikling og læringsprosess. Totalt omfang på mappen mellom 1500 og 4000 ord etter avtale med faglærer. 

Eksamensdelene vektes likt, og begge deler må være bestått for å få emnet bestått.

 

Ny/utsatt eksamen

 • ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen, studenten tar eventuelt ny og utsatt eksamen på den delen som ikke er bestått

 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Ingen

Del 2: Alle hjelpemidler tillatt, kilder skal oppgis

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer, tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.