Emneplan forNATA6120 Naturfag 1, trinn 5-10, emne 2

Innledning

Det andre emnet i naturfag 1 inneholder fire hovedtemaer: Kjemi 1, Teknologi og design I, Det miljøbevisste mennesket 1 og Naturfagdidaktikk 1. Innholdet i læringsutbytteformuleringene er konkretisert i punkter i hvert hovedtema. Emnet avsluttes med muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

x

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om navnsetting, oppbygning og egenskaper hos vanlige kjemiske stoffer, og hvordan periodesystemet kan brukes til å forklare dette
 • har kunnskap om kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå
 • har kjennskap til hvordan energibegrepet kan brukes i beskrivelsen av kjemiske prosesser
 • har kjennskap til vanlige begrunnelser for naturfagets plass i skolen
 • har kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter
 • har kunnskap om hverdagsforestillinger knyttet til relevant fagstoff
 • har innsikt i hvordan økosystemer kan endres over tid, både som resultat av naturlige og menneskeskapte påvirkninger, samt konsekvenser av dette for det biologiske mangfoldet
 • har kjennskap til begrepet bærekraftig utvikling og miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold
 • har oversikt over global oppvarming, ozonproblematikk og noen andre miljøutfordringer knyttet til kjemiske stoffers innvirkning på miljøet, samt konsekvenser av disse miljøutfordringene 
 • har kjennskap til vanlige væreelementer og lokale værfenomener
 • har kunnskap om mekanikk med spesielt fokus på energi og ulike energiformer, og kjenner relevante forsøk og enkle beregninger

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i naturfag
 • kan anvende naturfaglige kunnskaper i samtaler med elever om naturen og naturfaglige fenomener
 • kan anvende relevant naturfagsutstyr, modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring
 • kan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevers undring og læring i naturfag
 • kan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter
 • har strategier for å avdekke og eventuelt endre elevenes hverdagsforestillinger
 • kan drøfte problemstillinger i naturfagundervisningen knyttet til tilpasset opplæring og undervisning i et flerkulturelt miljø
 • kan bruke naturfag som utgangspunkt for utvikling av elevers kompetanse om bærekraftig utvikling og globale miljøutfordringer
 • kan bruke naturfaget som støttefag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere teknologi- og designprosjekter med et flerfaglig perspektiv, med problemstillinger knyttet til utnyttelse og overføring av energi

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i hvordan gjeldende læreplan for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • har god forståelse av sin egen rolle og praksis som naturfaglærer
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kjenner krav til sikkerhet i naturfagundervisningen, og kan anvende disse i undervisningen  

Innhold

Emne 2 er delt inn i fire hovedtemaer:

 • Kjemi I
 • Det miljøbevisste menneske
 • Jorda, planeten som ble levende 1b
 • Teknologi i skolen I
 • Naturfagdidaktikk Ib

Kjemi I

Emnet omfatter grunnleggende kjemiske begreper og reaksjoner i vår hverdag og belyser didaktiske utfordringer knyttet til kjemiundervisning i grunnskolen.

 • Kjemi i skolen og kjemididaktikk
 • Undervisning og læring av begreper som brukes om stoffer
 • Om praktisk arbeid i kjemi
 • Sikkerhet, oppbevaring og håndtering av stoffer
 • Grunnstoffene og periodesystemet
 • Stoffers oppbygning, egenskaper og nomenklatur - belyst ved modeller
 • Generelt om kjemisk reaksjoner
 • Hovedtyper av kjemiske reaksjoner

Naturfagdidaktikk 1b

Emnet ivaretar kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å være naturfaglærer i grunnskolen. Emnet undervises både som eget tema, som del av de andre hovedtemaene.

 • Praktisk arbeid
  • Ferdigheter i praktisk arbeid
 • Varierte arbeidsformer
  • Ulike arbeidsformer i naturfag
  • Nysgjerrigper
 • Grunnleggende ferdigheter
  • Regning i naturfag (diagrammer, grafer ol.)
  • Fagtekster

Det miljøbevisste menneske 1

Emnet omfatter kunnskap om miljøutfordringer og miljøundervisning i skolen.

 • Jordas klima
 • Den normale drivhuseffekten, endring i drivhuseffekten og klimaendringer, årsaker, konsekvenser og tiltak
 • FNs klimapanels scenarier for fremtidig klima
 • «Bærekraftig utvikling» og miljøutfordringer knyttet til tap av biologisk mangfold
 • Vær og værfenomener

Jorda, planeten som ble levende 1b

Emnet omfatter emner i biologi, med vekt på biologiskmangfold og bærekraftig utvikling

 • Kretsløp i naturen (kretsløpene til C, N, P og H2O)
 • Det biologiske mangfoldet

Teknologi i skolen 1

Emnet omfatter teknologi og teknologibegreper til skolebruk.

 • Kraft, arbeid og energi
 • Teknologi og teknologididaktikk
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av teknologi- og designprosjekter som gjelder utnyttelse og overføring av energi. Prosjektene skal diskuteres i et flerfaglig perspektiv.

Arbeids- og undervisningsformer

x

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Generelle regler om innlevering og godkjenning av arbeidskrav, er gitt i fagplanens hoveddel (over).

Kriterier for hvert arbeidskrav, med tidsfrister, blir publisert på høgskolens læringsplattform.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emne 2 kan avlegges:

I hovedtemaet "Kjemi 1":

 • Gjennomføring av praktisk arbeid i klasse der elevene skriver rapport. Didaktisk refleksjonsnotat (1500 ord +/- 10%).
 • Prøve i navn og formler for uorganiske forbindelser (20 minutter).
 • Praktisk prøve. Omfang 15 min.

I hovedtemaet "Naturfagdidaktikk I"

 • Et individuelt «over-tid»-prosjekt som presenteres digitalt med lyd og bilder (omfang på presentasjonen: inntil fem minutter).
 • Kunnskapsutbyttet fra minst ett av årets arbeidskrav skal deles muntlig med kolleger på teammøte, seksjonsmøte eller personalmøte (omfang: inntil 15 minutter) Kort skriftlig oppsummering (inntil 500 ord)

I hovedemnet "Det miljøbevisste menneske 1":

 • Utvikle en argumenterende tekst (inntil 1500 ord)

I hovedtemaet "Teknologi i skolen 1":

 • Lage et produkt av valgfritt materiale som fokuserer på utnyttelse og overføring av energi. Skrive prosjektrapport/designmappe som inneholder faglig diskusjon og teknisk fremgangsmåte. Omfang 1500 ord +/- 10 %.
 • Individuell presentasjon av prosjektet i en parallellsesjon.

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Fordi erfaringsdeling og respons krever tilstedeværelse, er det krav om deltakelse på de aktivitetene som er nevnt nedenfor.

I hovedemnet «Teknologi i skolen I»:

 • Deltakelse på presentasjonsdag i teknologi i skolen.

I hovedemnet «Kjemi I»:

 • Deltakelse på prøve i navn og formler og praktisk prøve.

Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over, medfører at studenten ikke får avlegge eksamen. Sykdom fritar ikke for kravet om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Vår. NATA6120 emne 2: Individuell muntlig eksamen. A-F.

Avsluttende vurdering i emne 2 gjennomføres i vårsemesteret. Eksamen er en individuell muntlig eksamen med praktisk(e) innslag. Omfanget er 40 minutter forberedelsestid og om lag 40 minutter eksaminering. Temaene gjøres kjent seinest tre uker før eksamensdagen. Eksamen omfatter faglig teori, fagdidaktikk og praktisk arbeid knyttet til ett tema. Alle trykte og skrevne hjelpemidler kan brukes i forberedelsestiden. Fagseksjonens samlinger er tilgjengelig. Muntlig eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Det benyttes gradert karakter med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes gradert karakter med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen.

Sensorordning

Muntlig eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. 

Om emnet

Engelsk emnenavn
Natural Sciences 1 for Lower Secondary School, Subject 2
Studieprogram
Høst: Naturfag 1, trinn 5-10
Studiepoeng
15 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2019
Programplan
Høst 2018: Naturfag 1, trinn 5-10