EPN

MSLV4200 Samarbeid og samarbeidsledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Collaboration and collaborative management
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin / Masterstudium i farmasi / Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i radiografi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi / Masterstudium i offentlig administrasjon og styring / Masterstudium i styring og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir innsikt i den faglige litteraturen om samarbeid og ledelse av samarbeid, både innenfor offentlig sektor og mellom offentlig sektor og andre samfunnsaktører. Ledelse av organisert samarbeid blir satt inn i en teoretisk og kontekstuell sammenheng der studentene presenteres for litteratur som diskuterer samarbeid og ledelse i ulike sammenhenger. Emnet tar opp samarbeid om utforming og iverksetting av offentlig politikk, innovasjon i offentlig sektor og tjenesteproduksjon. Emnet tar videre opp utfordringer ved samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og -sektorer, og mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Det blir lagt vekt på teorier om ledelse og styring i en samarbeidskontekst, der forskjellene mellom hierarkiske og mer likeverdige relasjoner mellom aktørene blir tydeliggjort.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • inngående kunnskap om organisert samarbeid og samarbeidsledelse i offentlig sektor
  • inngående kunnskap om forutsetninger for iverksetting av offentlig politikk gjennom samarbeid
  • inngående kunnskap om samarbeidsdreven innovasjon
  • Inngående innsikt i hvordan organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse av organisert samarbeid

Ferdigheter

Studenten kan

  • vurdere hvordan samarbeidsutfordringer mellom ulike aktørgrupper og organisasjoner (privat - offentlig/ lokal - global) kan møtes gjennom samarbeidsledelse
  • vurdere hvilke utfordringer som egner seg for samarbeidsdreven innovasjon, og hva slike innovasjonsprosesser krever med hensyn til samarbeidsledelse
  • vurdere ulike styringsformer og samarbeidstiltak med hensyn til deres relevans og effekt i gitte situasjoner

Generell kompetanse

Studenten kan

  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres som samlinger med forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og seminarer. Oppgaveskriving legges mellom samlingene. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføring. Undervisningen tar utgangspunkt i eksempler og case hentet fra deltakernes praksiserfaring.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatoriske aktiviteter

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en semesteroppgave. Besvarelsen skal ha et omfang på 4500 ord (+/- 10%). Forside, innholdsfortegnelse og referanseliste telles ikke med når antall ord beregnes. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Den skriftlige oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på to studenter, etter avtale med emneansvarlig. 

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Sissel Hovik