EPN

MESTD5930 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master’s Thesis
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Masteroppgaven skal være et selvstendig og veiledet forsknings- eller utviklingsarbeid.Studentene velger selv tema for masteroppgaven.

Studentene kan ta initiativ til oppgaver selv ut ifra faglig bakgrunn og interesse. Det kan også være aktuelt med oppgaver tilknyttet forskningsprosjekter ved universitetet eller eksterne norske og utenlandske institusjoner som OsloMet har avtale med.

Forkunnskapskrav

Alle øvrige emner i studiet, obligatoriske og valgfrie, må være bestått før studenten kan levere masteroppgaven til sensur.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan tilegne seg avansert kunnskap innenfor masteroppgavens fagområde fra relevant forsknings- og faglitteratur
 • kan forklare det teoretiske grunnlaget som ligger til grunn for masteroppgavens tema og for metodene som inngår i arbeidet
 • kan kritisk vurdere eksisterende teori og metoder som ligger til grunn for masteroppgavens problemstilling
 • kan vurdere tidligere forskning som grunnlag for å drøfte egne resultater

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og ta i bruk eksisterende relevante teorier og metoder, i eget masterprosjekt
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer
 • kan utføre metoder, prosesser, analyser og undersøkelser som er aktuelle for masteroppgaven på en selvstendig måte
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementet
 • kan presentere resultater på en vitenskapelig måte og drøfte disse opp mot tidligere forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk analysere og sette sammen kunnskap fra ulike kilder
 • kan identifisere og drøfte etiske problemstillinger i forskning i tråd med gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye og innovative måter
 • kan på bakgrunn av eget masterprosjekt kommunisere med spesialister og samfunnet

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene kan skrive masteroppgaven individuelt eller i gruppe på to.

Student/ studentgruppe får tildelt veileder for masterprosjektet. Veileder kan være intern eller ekstern. Det gis normalt inntil 14 timer veiledning for individuelt prosjekt og 21 timer for grupper på to studenter. Omfanget av veiledningen vil avhenge av fagområde og arbeidsmetoder. Veiledningen skal sikre en tilfredsstillende progresjon og kvalitet i arbeidet. Student/studentgruppe, hovedveileder og eventuelle biveiledere inngår en avtale etter at prosjektet er godkjent av emneansvarlig. Avtalen skal regulere ansvars- og rettighetsforhold, tidsrammer og tilgjengelighet. Når flere studenter skriver sammen, skal det følge et vedlegg til oppgaven som dokumenterer hva den enkelte student har bidratt med.

Studentene samles til seminarer i løpet av masteroppgaveperioden. Seminarene gir studentene mulighet til å dele erfaringer fra eget prosjektarbeid. Studentene skal delta i faglige diskusjoner, øve på å strukturere og formulere faglige resonnementer og formidle konstruktiv kritikk. Presentasjoner av eget arbeid og tilbakemelding fra medstudenter og lærere er en viktig del av seminarene. Seminarene vil gjennomføres digitalt eller ved fysisk oppmøte på universitetet.

Detaljerte retningslinjer for masteroppgaven blir publisert på OsloMets læringsplattform.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • to presentasjoner (inntil 30 minutter) på masterseminar

Dersom masterseminarene gjennomføres på engelsk, må presentasjonen holdes på engelsk.

Vurdering og eksamen

Skriftlig masteroppgave utført individuelt eller i gruppe på to studenter, med påfølgende individuell muntlig eksamen inkludert presentasjon av oppgaven, inntil 45 minutter.

Masteroppgaven kan skrives som:

 • en individuell monografi på inntil 20 000 ord, +/- 10%
 • eller en monografi på inntil 30 000 ord, +/- 10% for grupper på to studenter
 • eller et artikkelmanus, som følger instruksjon og akademiske krav for et spesifikt vitenskapelig tidsskrift.

For å kunne framstille seg til muntlig eksamen må den skriftlige oppgaven være vurdert til A-E (foreløpig karakter). Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksamen. Karakteren kan justeres én karakter opp eller ned etter muntlig eksamen.

Oppgaven skrives på engelsk eller et skandinavisk språk. Muntlig eksamen kan avlegges på engelsk eller et skandinavisk språk, uavhengig av hvilket språk oppgaven er skrevet på.

Ny eksamen: Dersom masteroppgaven blir vurdert til F (ikke bestått) kan studenten levere omarbeidet versjon av oppgaven én (1) gang.

Sensur på den skriftlige delen av eksamen kan påklages. Dersom karakteren endres ved klagesensur, og muntlig eksamen allerede er avholdt, må muntlig eksamen gjennomføres på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern. Studentens veileder kan ikke være sensor på masteroppgaven.

Emneoverlapp

30 ECTS MESTD5900

30 ECTS MEST5930