EPN

MESTD4313 Vitenskapsteori og forskningsmetode 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Theory and Method 2
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet viderefører innholdet i Vitenskapsteori og forskningsmetode 1. Forskningsmetoder og vitenskapsteoretiske perspektiv som er relevant for de estetiske fagenes egenart utdypes. Emnet vektlegger at studenten analyserer, vurderer og anvender teoretiske og praktiske element i egen forskningsprosess. Til emnet inngår å utarbeide forslag til eget forskningsdesign som grunnlag for det videre masterarbeidet.

Anbefalte forkunnskaper

MEST4312 Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskaper  om relevante vitenskapsteoretiske perspektiver på et avgrenset estetisk  felt
 • kan analysere og vurdere de teoretiske og praktiske elementene i utprøvings- og forskningsprosessen
 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • har kunnskap om og kan forholde seg kritisk forholde seg til kildebruk og etiske vurderinger i utprøvings- og forskningsprosesser  

Ferdigheter

Studenten 

 • kan anvende vitenskapsteori og metodekunnskap som er relevant for et avgrenset  estetisk fagfelt på en selvstendig måte
 • kan kritisk vurdere forskningsmetodiske valg relatert til ulik forskningsspørsmål
 • kan foreta forskningsmetodisk argumentasjon knyttet til et avgrenset estetisk fagfelt
 • kan vurdere og anvende ulike kilder og forskningsetiske normer knyttet til forskningsprosessen
 • kan arbeide selvstendig praktisk og teoretisk i utprøvings- og forskningsprosessen  

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig med utvikling av eget forskningsdesign og anvende fagområdets kunnskapsgrunnlag

 • kan anvende og formidle sine kunnskaper og ferdigheter på relevante fagområder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter på de estetiske fagfeltene for å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger av faglærere og gjesteforelesere. Studentene deltar aktivt i undervisningen og i gruppearbeid. Masterstudiet er basert på individuelle studier med deltagelse i grupper, forelesninger og tematiske workshops. Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform. Undervisningsspråket vil være både norsk og engelsk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig presentasjon med skriftlig og visuelt refleksjonsmateriell.

Eksamen kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle  hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges..

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Lotta Johansson

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MEST4311.