EPN

MEST5903 Masteroppgave Kunst i samfunnet Emneplan

Engelsk emnenavn
Master project art in society
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
45 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Masteroppgaven er et større, selvstendig arbeid som utforsker en spesifikk problemstilling med vekt på kunstens betydning og rolle i samfunnet. Masteroppgaven skal bidra til å problematisere, drøfte og reflektere over kunst, i respons på samfunnsrelevante problematikker og utfordringer. Aktuell tematikk kan være: kunst som didaktisk, sosial og deltakende prosess, kunst i offentlige rom, kunst som demokratisk arena, kunst som virkemiddel for bærekraft, og kunst og entreprenørskap. Masteroppgaven gjennomføres som et avgrenset forskningsarbeid, med både en skriftlig og en praktisk komponent. Sentrale elementer som problemstilling, teori, metode, undersøkelse og drøfting inngår.

 

Studenten velger mellom to ulike eksamensformer. Eksamensform A vektlegger praktisk eksamen og eksamensløsning B vektlegger skriftlig oppgave. Se utdypning under «Vurdering/eksamen». Emnet begynner i 3. semester, etter MEST4800, og har eksamen i 4. semester.

Forkunnskapskrav

Før emnet påbegynnes skal alle tidligere emner (tilsammen 75 stp) være bestått.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til kunstens rolle i samfunnet og kan sette denne i sammenheng med eget masterprosjekt

 • kan utvikle et forskningsprosjekt som bygger på kunnskap om kunstens involvering i aktuelle samfunnsproblematikker

 • kan anvende kunnskap om kunstens ulike sosiale, politiske og/eller didaktiske funksjoner på praktiske og teoretiske problemstillinger

 • har innsikt i relevante metoder for praktisk og teoretisk utforskning

 • har inngående kunnskap om og kan reflektere over etikk i forskning med særlig vekt på eget masterprosjekt

 

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og ta i bruk eksisterende relevante teorier og metoder, i eget masterprosjekt

 • kan utvikle et relevant forskningsdesign og, på bakgrunn av dette, gjennomføre et selvstendig prosjekt i tråd med forskningsetiske retningslinjer

 • kan bruke relevante metoder for forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid/praksis

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

 

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan analysere samfunnsaktuelle tematikker i det estetiske feltet

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye og innovative måter

 • kan på bakgrunn av eget masterprosjekt kommunisere med spesialister og samfunnet

 • kan identifisere faglige utfordringer og bidra aktivt i diskusjon om kunst innen det estetiske feltet og i samfunnet

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene arbeider individuelt med masteroppgaven i dialog med veileder. I spesielle tilfeller kan to veiledere bli tildelt. Veileder(e) blir tildelt av instituttet basert på students avgrensing og arbeid i MEST4320 og MEST4800. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper. Det vil være workshops og seminarer for studieretningen og for hele masterkullet i emnet. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse og fremlegging av masterprosjektet på minst to seminarer underveis

Vurdering og eksamen

Studentene velger mellom to ulike eksamensløsninger. Begge eksamensløsningene har to deleksamener som behandles som to separate deler. I begge eksamensløsningene kan eksamen nummer 1 gjøres i samarbeid med en annen medstudent. Dette må være avgjort før emnet begynner.

 

Eksamensløsning A:

1. Praktisk eksamen (alene eller i par) i første halvdel av 4.semester og

2. Skriftlig oppgave (16'000-20'000 ord) innlevert ca. mai, 4.semester.

Begge eksamene teller 50% av totalkarakter, og resultatet rundes opp.

 

Eksamensløsning B:

1. Skriftlig oppgave (alene eller i par) (20'000- 24'000) ord innleveres ca april 4.semester og

2. Formidling av kreativ praksis rundt mai, 4.semester.

Den skriftlige eksamen teller 75% av den totale karakteren.

Formidlingen teller 25% av den totale karakteren.

 

Utdypning Kunst i samfunnet:

Eksamensløsning A: Den praktiske eksamenen vil normalt være gjennomføring eller formidling av studentens egen kreative praksis og/eller prosess, eller formidling av andres kreative praksis.

Gjennomføringen av kreativ praksis kan være en workshop, intervensjon eller iscenesettelse av situasjon, sted eller tematikk. Tidsomfang på gjennomføring bør ligge på 30-60 min.

Eksamensløsning B: Formidling av kreativ praksis vil normalt være en visuell fremstilling av kreativ praksis og/eller prosess (f.eks analog eller digital utstilling/poster) som utdypes gjennom muntlig presentasjon eller en performance lecture. Tidsomfang på muntlig presentasjon/performance lecture bør ligge på 15 -20 min.

 

Gjelder begge eksamensløsninger: Hvis eksamen nummer 1 er gjort med en medstudent; vurderes

studentene samlet med en karakter på den eksamenen. I eksamensløsning B, blir den skriftlige eksamen utvidet til å være 28'000 til 32'000 ord.

 

Eksamene behandles som to ulike og separate eksamener. En student som stryker eller ikke får levert en eksamen, må kun ta den eksamenen på nytt/senere. Konteeksamen tas normalt i begge eksamenener tidligst mulig påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F på begge eksamener, uavhengig av hvilken eksamenform som velges. 

Alle eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emne.

Skriftlig eksamen kan påklages. 

Sensorordning

Det benyttes en ekstern og en intern sensor til begge eksamene. Dersom det er uenighet er det ekstern sensor som avgjør karakter. Det tilstrebes å ha samme sensorer på begge eksamene. 

Emneansvarlig

Studieretningskoordinator har ansvaret for emnet i dialog med de andre studieretningskoordinatorene. Overordnet ansvar ligger på studieprogramansvarlig.  

Emneoverlapp

Emnet overlapper 45 stp med MEST5900.