EPN

MEST5901 Masteroppgave Teater og samfunn Emneplan

Engelsk emnenavn
Master project in theatre and society
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
45 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Masteroppgaven er et større, selvstendig arbeid som utforsker en spesifikk problemstilling med relevans for teater og samfunn. Masteroppgaven skal bidra til å problematisere, drøfte og reflektere over anvendt teater, drama og scenekunst som bidragsyter inn mot ulike deler av samfunnet.

 

Aktuell tematikk kan være: samtidens sceniske praksiser, dramaturgiske prosesser, kreativ produksjon, dramapedagogikk, formidling av scenekunst og tverrprofesjonelt arbeid. Masteroppgaven gjennomføres som et avgrenset forskningsarbeid, med både en skriftlig og en praktisk komponent. Sentrale elementer som problemstilling, metode, undersøkelses og drøfting skal inngå.

 

Studenten velger mellom to ulike eksamensformer. Eksamensform A vektlegger praktisk eksamen, eksamensløsning B vektlegger skriftlig oppgave. Se utdypning under «Vurdering/eksamen». Emnet begynner i 3.semester, etter MEST4800, og har eksamen i 4. semester.

Forkunnskapskrav

Før emnet påbegynnes skal alle tidligere emner (tilsammen 75 stp) være bestått.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til anvendt teater, dramapedagogikk og scenekunst i samfunnet og kan sette denne i sammenheng med eget masterprosjekt

 • kan utvikle et forskningsprosjekt som bygger på praktisk erfaring og kunnskap om fagfeltet.

 • kan anvende kunnskap om dramaturgi, dramapedagogikk og anvendt teater i samfunnsrelevante kontekster, på praktiske og teoretiske problemstillinger

 • har inngående kunnskap om tema som mangfold, bærekraftig utvikling og etikk og hvordan de er adressert i det estetiske fagfeltet.

 • har inngående kunnskap om og kan reflektere over etikk i forskning, med særlig vekt på eget masterprosjekt

 

Ferdigheter

Studenten

 

 • kan analysere og ta i bruk eksisterende relevante teorier, i eget masterprosjekt

 • kan utvikle et relevant forskningsdesign og gjennomføre et individuelt og avgrenset forskningsarbeid og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid i tråd med forskningsetiske retningslinjer

 • kan bruke metoder knyttet opp mot sceniske og dramaturgiske virkemidler, på en selvstendig måte.

 • kan bruke relevante forskningsmetoder for individuell forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid/praksis.

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementet

 

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan analysere samfunnsaktuelle tematikker i det estetiske feltet

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen anvendt teater, dramapedagogikk og scenekunst på nye og innovative områder

 • kan på bakgrunn av eget masterprosjekt kommunisere med spesialister og samfunnet.

 • kan bidra til å skape innovasjon innen det estetiske og teaterfaglige feltet og i samfunnet

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene arbeider individuelt med masteroppgaven i dialog med veileder. I spesielle tilfeller kan to veiledere bli tildelt. Veileder(e) blir tildelt av instituttet basert på students avgrensing og arbeid i MEST4320 og MEST4800. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper. Det vil være workshops og seminarer for studieretningen og for hele masterkullet i emnet. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse og fremlegging av masterprosjektet på minst to seminarer underveis

Vurdering og eksamen

Studentene velger mellom to ulike eksamensløsninger. Begge eksamensløsningene har to ulike eksamener, som behandles som to separate eksamener. I begge eksamensløsningene kan eksamen nummer 1 gjøres i samarbeid med en annen medstudent. Dette må være avgjort før emnet begynner.

 

Eksamensløsning A:

1. Praktisk eksamen (alene eller i par) i første halvdel av 4.semester og

2. Skriftlig oppgave (16'000-20'000 ord) innlevert ca. mai, 4.semester.

Begge eksamener teller 50% av totalkarakter, og resultatet rundes opp.

 

Eksamensløsning B:

1. Skriftlig oppgave (alene eller i par) (20'000- 24'000) ord innleveres ca april 4.semester og

2. Formidling av kreativ praksis rundt mai, 4.semester.

Den skriftlige eksamen teller 75% av den totale karakteren.

Formidlingen teller 25% av den totale karakteren.

Skriftlig eksamen kan påklages, muntlig eksamen kan ikke påklages.

Gjelder begge eksamensløsninger: Hvis eksamen nummer 1 er gjort med en medstudent; vurderes

studentene samlet med en karakter på den eksamenen. I eksamensløsning B, blir den skriftlige eksamen utvidet til å være 28'000 til 32'000 ord.

 

Utdyping Teater og Samfunn:

Den praktiske kunstneriske eksamenen vil normalt være et egenprodusert scenisk arbeid, performance eller formidling synliggjøring av praksis innen dramapedagogikk eller anvendt teater med sceniske virkemidler. Tidsomfang på gjennomføring bør ligge på 40-60 min.

Formidling av kreativ praksis vil normalt være en muntlig presentasjon av forskningsprosjektet knyttet til et eller flere praktiske prosjekter som eksempler, eller en performance- lecture. Tidsomfang på gjennomføring bør ligge på 20-30 min.

 

Eksamene behandles som to ulike og separate eksamener. En student som stryker eller ikke får levert en eksamen, må kun ta den eksamenen på nytt/senere. Konteeksamen tas normalt i begge eksamenener tidligst mulig påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Alle eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emne.

Sensorordning

Det benyttes en ekstern og en intern sensor til begge eksamene. Dersom det er uenighet er det ekstern sensor som avgjør karakter. Det tilstrebes å ha samme sensorer på begge eksamene. 

Emneansvarlig

Studieretningskoordinator har ansvaret for emnet i dialog med de andre studieretningskoordinatorene. Overordnet ansvar ligger på studieprogramansvarlig.  

Emneoverlapp

Emnet overlapper 45 stp med MEST5900.