EPN

MEST5010 Teater og samfunn Emneplan

Engelsk emnenavn
Theatre and society
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene velger å fordype seg i perspektiver fra dramapedagogikk, dramaturgi, kreativ produksjon og/eller teater i det anvendte feltet. Studieretningen har et forsknings - og livsløpsperspektiv og åpnes opp mot ulike arbeidsfelt i samfunnet. Du vil lære å anvende praktiske og teoretiske refleksjoner som utgangspunkt for å analysere relevante drama- og teaterfaglige problemstillinger i en aktuell samfunnsmessig kontekst. Det er fokus på å koble teori til praktiske utøvende prosjekter hvor kompetanse innen dramaturgi, produksjon, bærekraft og prosesstenkning er viktige verktøy. Dette innebærer utvikling av praktiske prosjekter i kontakt med ulike aktører og institusjoner i - og utenfor kunstfeltet.

Diskusjoner rundt drama og teaterfeltets rolle og funksjon i samfunnet står sentralt. Du vil tilegne deg teoretisk og fagkritisk refleksjon, kompetanse i planlegging, gjennomføring og vurdering av forsknings - og utviklingsoppgaver (FOU-oppgaver), samt planlegging av kunstneriske og anvendte prosjekter. 

Forkunnskapskrav

Opptak til master i estetiske fag, studieretning teater og samfunn

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten: 

 • har kunnskap om sentrale teorier og kontemporære praksiser innen dramapedagogikk /dramaturgi /anvendt teater. 

 • har inngående kunnskap i hvordan metoder fra dramapedagogikk/dramaturgi/anvendt teater kan brukes i møte med lokalsamfunn, i samarbeid med enkeltindivider og til å belyse samfunnsrelaterte problemstillinger knyttet blant annet til identitet, mangfold, bærekraftig utvikling, teknologi og demokrati. 

 • avansert kunnskap om dramaturgiske tilnærminger, fasilitatorrollen og etiske problemstillinger knyttet til faget i praksis og teori.  

 

Ferdigheter

Studenten: 

 • kan anvende praktiske og teoretiske refleksjoner som utgangspunkt for å analysere relevante dramapedagogiske/dramaturgiske/teaterfaglige problemstillinger knyttet til fagets plass i et mangfoldig samfunn. 

 • kan analysere og forholde seg kritisk og redelig til ulike kilder og anvende disse til å strukturere og drøfte sentrale faglige problemstillinger knyttet til aktuelle sceniske praksiser. 

 • Kan utvikle dramaturgiske prosesser og relevante strukturer for drama/teaterfaglige prosjekter.  

 

Generell kompetanse

Studenten: 

 • har evne til selvstendig refleksjon i spennet mellom drama/dramaturgi/anvendt teater og sette dette i forhold til aktuelle samfunnsutfordringer i et bærekraftperspektiv. 

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på innovative måter for å planlegge dramapedagogiske forløp, anvendte teaterprosjekter, dramaturgioppgaver eller formidling - og produsentoppdrag i ulike deler av samfunnet. 

 • Kan planlegge og utvikle kreative prosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger og seminarer i drama/teater/scenekunst. Studentene deltar aktivt i undervisningen og i gruppearbeid. Masterstudiet er basert på individuelle studier med deltagelse i grupper, workshops, forelesninger og seminarer. Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 

 • 80 prosent tilstedeværelse på undervisning og seminarer. 

 • En individuell, skriftlig oppgave innen det estetiske fagfeltet, 2000-2500 ord + litteraturliste 

 • Presentasjon for medstudenter og lærere i FoU-seminar 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over fem dager. 3000-4500 ord + litteraturliste 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala fra A-F

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Overlapper med MEST4211 (15stp av 20 stp-emnet).