EPN

MEST4800 Prosjektutvikling og forskningsdesign Emneplan

Engelsk emnenavn
Project development and research design
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i prosjektutvikling- og ulike forskningsdesign. Seminarer og studentbaserte fagfellevurderinger gir erfaring med analyse og kritisk vurdering av forskningsprosjekter under utvikling og avsluttede forskningsprosjekt. Sentralt i emnet er konkretisering av tematikk og forskningsmetoder for masteroppgaven. Valg av tematikk skal forankres i studieretningens forskningsfelt og praksis, samt knyttes an til relevante samtidsdiskurser.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

studenten

  • har avansert kunnskap om aktuell forskning, vitenskapelige tenkemåter og metoder relevant for å undersøke et avgrenset faglig tema
  • har inngående kunnskap om utvikling av forskningsspørsmål og hvordan ulike forskningsdesign vil påvirke resultat og bidrag til kunnskapsutvikling/forskningsprosjekters bidrag til fagfeltet
  • kan vurdere ulike kilder til kunnskap i fagfeltet og drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og relevante samtidsdiskurser.

 

Ferdigheter

studenten

  • kan analysere og kritisk vurdere kunnskapsstatus, samt utvikle og begrunne forskningsspørsmål innen et avgrenset fagområde
  • kan utvikle forskningsdesign til et gjennomførbart mastergradsprosjekt og begrunne forskningsmetodiske valg
  • kan vurdere metodologiske muligheter i egne og andres prosjekt og hvordan disse påvirker valg i forsknings- og skriveprosessen
  • kan reflektere over forskningsetiske problemstillinger knyttet til egne og andres masterprosjekt

Generell kompetanse

studenten

  • kan forholde seg til et forskningsprosjekts ulike krav og former for registreringer eller godkjenninger i henhold til gjeldende lovverk
  • bidra i fagfelleprosesser med konstruktiv kritikk, drøfting av valgmuligheter og samfunnsetiske perspektiver på forskning.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av workshops, seminar, gruppeoppgaver, forelesning og noe individuell veiledning. Det forutsettes stor grad av selvstendighet i arbeidet med emnet; og skal skape en tydelig bevissthet, tydelige valg og retning inn mot masteroppgaven, som er påfølgende emne. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav. 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig oppgave med forslag til forskningsdesign for eget masterprosjekt og forankring av tematikken i forskningsfeltet. Forskningsdesignet skal også fremstilles visuelt. Omfang: 3000-3500 ord. Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt, så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått. 

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensor anvendes jevlig.  

Emneoverlapp

Overlapper 15 studiepoeng med MEST5900 og MESTD5900.