EPN

MEST4520 Vitenskapsteori og forskningsmetode 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Theory and Method 2
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet viderefører innholdet i Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 med særlig fokus på relevante metoder for de estetiske fagene. Emnet vektlegger at studenten analyserer, vurderer og anvender teoretiske og praktiske element på en forskning, kunst og/eller designprosess. Emnet innebærer å velge fokus for masterprosjekt og utvikle problemstilling, samt starte på utviklingen av forskningsdesign som blir videreført i faget Prosjektutvikling og forskningsdesign i 3. semester.  

Anbefalte forkunnskaper

MEST4510 Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 eller tilsvarende. 

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten: 

  • har inngående kunnskap om et utvalg av relevante vitenskapsteoretiske perspektiver på et avgrenset estetisk felt 

  • kan analysere og vurdere de teoretiske og praktiske elementene i utprøvings- og forskningsprosessen 

  • har kunnskap om og kan forholde seg kritisk til kildebruk og etiske vurderinger i utprøving, kreativ praksis og forskningsprosesser 

 

Ferdigheter 

Studenten  

  • kan anvende utvalgt vitenskapsteori og metodekunnskap som er relevant for et avgrenset estetisk fagfelt på en selvstendig måte 

  • kan vurdere og drøfte forskningsmetodiske valg opp mot formål og problemstilling 

  • kan vurdere og anvende ulike kilder og forskningsetiske normer knyttet til forskningsprosessen 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

  • kan arbeide selvstendig med utvikling av en problemstilling i kombinasjon med ulike relevante metoder 

  • kan anvende og formidle sine kunnskaper med forskningsmetodisk argumentasjon 

  • kan anvende kunnskaper og ferdigheter på de estetiske fagfeltene for å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger og ulike studentaktive læringsformer. Studentene forventes å delta aktivt i undervisningen og i gruppearbeid utenfor undervisningen.  

Masterstudiet er basert på individuelle studier med deltagelse i grupper, forelesninger og tematiske workshops. Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform. 

Studenten skal i emnet ha særlig fokus på å jobbe aktivt med et utvalg relevante forskningsmetoder som kan være relevante for sin fremtidige masteroppgave. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å framstille seg for eksamen:

  • minst 80 % tilstedeværelse på obligatorisk undervisning og seminarer

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig presentasjon på ca. 15 minutter av to ulike forskningsmetoder sett opp en selvvalgt problemstilling, med skriftlig refleksjonsmateriell.  

Eksamen kan ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot MEST4313.