EPN

MEST4510 Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Theory and Method 1
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet gir en oversikt over relevant vitenskapsteori på det estetiske feltet, samt ulike vitenskapelige metoder. Det legges særlig vekt på å belyse forskningsmetoder som er relevante for de ulike estetiske fagområdenes egenart og samfunnsrelevans. Dette settes i et vitenskapsteoretisk perspektiv. Emnet vil presentere grunnleggende begreper og metodeperspektiv som er sentrale for å vurdere og utføre forsknings- og utviklingsarbeid innen de estetiske fagområdene. Emnet forbereder studenten på å strukturere og formulere faglige ressonnementer på et masternivå (2.syklus nivå). 

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om de estetiske fagområdenes vitenskapelige teorier og forskningsmetoder
 • har inngående kunnskap som grunnlag for å analysere og reflektere over forskningsmetodiske perspektiv og vitenskapelige tradisjoner knyttet til fagområdenes historie, egenart og plass i samfunnet
 • kan anvende kunnskap for å kritisk vurdere ulike vitenskapsteoretiske- og forskningsmetodiske posisjoner innen de estetiske fagområdene

 Ferdigheter

Studenten 

 • kan anvende vitenskapsteori og forskningsmetode som er relevant for praksis- og teoridimensjonen knyttet til de estetiske fagområdenes egenart
 • kan strukturere og formulere faglige resonnementer på bakgrunn av vitenskapsteoretisk- og forskningsmetodisk innsikt
 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning og vurdere ulike etiske perspektiv knyttet til forskningsprosessen
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte

 Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig med eget fagfelt og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere med ulike målgrupper om faglige problemstillinger og drøftingsperspektiv innen de estetiske fagfeltene
 • Kan kritisk vurdere ulike former for kunnskapsinnhenting og bruk av kilder i vitenskapelig publisering

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger og ulike studentaktive læringsformer. Studentene deltar aktivt i undervisningen og i gruppearbeid. Masterstudiet er basert på individuelle studier med deltagelse i grupper, forelesninger og seminar. Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å framstille seg for eksamen:

 • delta aktivt med forberedt fremlegg i gruppearbeid

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen i vitenskapsteori og forskningsmetode over fem dager.

Omfang: 3000-4000 ord.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Overlapper 10 stp mot MEST4312