EPN

MEK3100 Programmering 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Programming 2
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette kurset er en fortsettelse av MEK1300 – Programmering 1 og går dypere inn i mer avanserte emner i Python som objektorientert programmering (abstraksjon, innkapsling, arv og polymorfisme), funksjonell programmering (lambda-uttrykk, kart, filter, zip), listeforståelse, generatorer, dekoratorer og metaprogrammering. 

Anbefalte forkunnskaper

MEK1300 - Programmering 1

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studentene skal:

  • kunne anvende objektorientert programmering med bruk av Python 
  • ha kunnskap i Python, programmering med bruk av datastrukturer, funksjoner, klasser, objekter, minneallokering, og moduler.

Ferdigheter

Studentene skal:

  • er i stand til å skrive klare og effektive programmer i Python

  • være i stand til å konstruere, finne og rette feil i egne programmer and kunne sette seg inn i andres programmer, feilsøke og endre dem.

Generell kompetanse

Studentene:

  • er i stand til å lage effektive programmer i Python og løse relevante problemer. 

  • er i stand til å gjøre en kodegjennomgang, dokumentere feil og foreslå forbedringer. 

  • kan kritisk vurdere ulike programmeringstilnærminger for et gitt problem. 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Innlevering av en programmeringsoppgave.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillat.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Hadi Zahmatkesh

Emneoverlapp

Emnet har 2 stp overlapp med emnet ELI1500 Digitale Systemer