EPN

MEK1300 Programmering 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Programming 1
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning / Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet forutsetter ingen forkunnskaper i programmering. Det gir en første innføring i Python og noen av de mest brukte Python modulene. Studentene får en innføring i programmering og utvikling av algoritmer, inkludert bruk av løkker, valg, objekter, lister, filer og kommunikasjon med bruker.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Studentene skal:  

Kunnskap

Studenten 

 • kan forstå problemløsning ved hjelp av programmering  
 • kan forstå prinsippene for objektorientert programmering  
 • har overordnet kunnskap om generelle egenskaper til grunnleggende programmeringsspråk, som programflyt, løkker og valg.  
 • har grunnleggende kjennskap til Python-programmering med bruk av datastrukturer, funksjoner, klasser, objekter, moduler og vektoriserte beregninger 
 • kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

Ferdigheter

Studenten kan 

 • skrive oversiktlige og lesbare programmer  
 • dele opp et større problem i flytdiagrammer   
 • lage løsninger på mindre, virkelige problemer på en datamaskin med brukerinteraksjon, grafikk (plot, animasjoner) og lagring/lesing av data fra disk  
 • konstruere, finne og rette feil i egne programmer samt være i stand til å sette seg inn i andres programmer, feilsøke og endre disse  
 • utvikle enkle tester for å verifisere at dataprogrammer fungerer som de skal  

Generell kompetanse

Studenten skal  

 • kunne bruke IKT verktøy til å løse relevante problemstillinger innen maskin, elektronikk og kjemiingeniørfag.  
 • kjenne til grunnleggende oppbygging av relevante programmer  
 • kjenne til sårbarhets og sikkerhetsaspekter ved IKT arbeid  

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Innlevering av 2 programmeringsprosjekter.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer  

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillat.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneansvarlig

Hadi Zahmatkesh

Emneoverlapp

Det er 5 studiepoeng i  faglig overlapp med emnet MEK1200 Introduksjon til IT for ingeniører.