EPN

MED4100 Innføring i forskningsmetode Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Research Methods
Studieprogram
Masterstudium i medieutvikling / Masterstudium i medieutvikling, deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Det obligatoriske emnet Innføring i forskningsmetode skal forberede studentene til kritisk metodetenkning og forskningsarbeid innen medieutvikling.  Emnet gir en breddeoversikt over sentrale forskningsmetoder, vitenskapsteori og forskningsetikk, samt ferdigheter i både kvantitative og kvalitative metoder. Slik gir det sammen med emnet MED4000 Medieutvikling og medieforskning en felles plattform for alle masterstudentene på programmet før de spesialiserer seg i enkeltemner og masteroppgavearbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte: 

 Kunnskaper 

Studenten 

  • har inngående kunnskap om både samfunnsvitenskapelige og humanistiske metoder og analysemåter i journalistikk- medie-, kommunikasjons- og sakprosaforskningen
  • har inngående kunnskap om vitenskapsteori og forskningsetikk
  • forstår sammenhengen mellom forskningstema og valg av forskningsdesign 

 Ferdigheter 

Studenten 

  • kan selvstendig planlegge og gjennomføre datainnsamling og analyse
  • kan foreta forskningsetiske vurderinger
  • kan utforme et prosjektdesign, som kan gå inn i en prosjektskisse for masteroppgave

 Generell kompetanse 

Studenten 

  • kan vurdere egen og andres forskningsmetode kritisk
  • har forståelse for den vitenskapelige prosessen, inkludert forholdet mellom teori og empiri

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. I seminarene vil studenten få praktisk trening i metoderefleksjon og akademisk skriving. Tilnærmingen er tverrvitenskapelig og det vil bli gitt eksempler på hvordan ulike metoder kan kombineres. Emnet forutsetter høy grad av studentaktivitet i form av presentasjoner, kritisk lesning av andres tekster, oppgaveløsing og studentarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er to arbeidskrav knyttet til emnet:

  • Deltakelse på seminarene. Formålet med arbeidskravet er å få studentene i gang med metodefaglig og etisk refleksjon gjennom individuell skriving og gruppearbeid. For at dette arbeidskravet skal godkjennes, aksepteres fravær på kun ett seminar.
  • En foreløpig skisse til forskningsdesign og metodevalg til et mulig masterprosjekt. Formålet med arbeidskravet er å bruke pensum i planlegging av eget prosjekt. Dette arbeidskravet kan gjerne bygge videre på arbeidskrav 2 i emnet MED4000 Medieutvikling og medieforskning. Lengde: 3-5 sider.

Arbeidskravene må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen. Ved ikke godkjent skisse, kan studenten levere en ny og forbedret utgave innen angitt frist. Ved ikke godkjent muntlig presentasjon, kan studenten holde en ny, forbedret presentasjon innen angitt frist. Ved sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn kan det avtales egen frist med faglærer. Hvis studenten ikke overholder fristen som er gitt i kursplanen, eller fristen som er avtalt med faglærer, får studenten ikke levere oppgaven, og mister dermed retten til å gå opp til eksamen. Ved fravær på mer enn ett seminar uten gyldig grunn (sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn) mister studenten retten til å gå opp til eksamen.

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er en individuell, skriftlig 4-dagers hjemmeeksamen. Lengde: ca 8-10 sider. Skrifttype Arial eller Calibri, størrelse 12pkt, linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F. 

Sensorordning

Det benyttes to sensorer på alle besvarelser, og for et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene skal den ene sensoren være ekstern. Karakterene på besvarelsene fra uttrekket danner grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig