EPN

MED4000 Medieutvikling og medieforskning Emneplan

Engelsk emnenavn
Media Development and Media Research
Studieprogram
Masterstudium i medieutvikling / Masterstudium i medieutvikling, deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Det obligatoriske emnet medieutvikling og medieforskning skal forberede studentene til forsknings- og utviklingsarbeid i mediefeltet. Med mediefeltet menes i denne sammenheng journalistikk, sakprosa, andre former for medieproduksjon og mediebruk, samt kommunikasjonsarbeid. Emnet gir en breddeoversikt over sentrale medieteoretiske forskningsfelt- og tradisjoner, samt ferdigheter i å finne og anvende sentrale teorier og forskning. Slik gir emnet sammen med emnet MED4100 Innføring i forskningsmetode en felles plattform for alle masterstudentene på programmet før de spesialiserer seg i studieretningenes enkeltemner og arbeid med masteroppgaven.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten har

  • kunnskap om teorier og forskning knyttet til strukturelle rammevilkår for mediene med særlig vekt på økonomiske og teknologiske betingelser og forhold knyttet til mediebruk.
  • innsikt i sentrale utviklingstrekk i og sentrale teoretiske perspektiver på mediefeltet både historisk og i nåtid, nasjonalt og internasjonalt. Dette omfatter kjønns- og mangfoldsperspektiver i medieforskningen.
  • kunnskap om utviklingen av forskjellige medieprofesjoner og deres praksiser.

Ferdigheter 

Studenten kan

  • orientere seg selvstendig og kritisk i faglitteraturen 
  • utforme en problemstilling for et masterprosjekt innenfor medieutvikling
  • designe et praksisnært teoretisk eller praktisk anlagt masterprosjekt

Generell kompetanse 

Studenten 

  • har utviklet kompetanse til å vurdere andres forskningsarbeid kritisk
  • har avansert forståelse av mediefeltets egenart og utfordringer
  • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, skrivekurs og pensumseminarer. I skrivekurset vil studenten blant annet få trening i praktisk skriving. Emnet forutsetter høy grad av studentaktivitet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • Arbeidskrav 1: Utvikle en foreløpig skisse til et masterprosjekt som angir et teoretisk utgangspunkt og problemstilling. Lengde: 3-5 sider.

Formålet med oppgaven er å øve studentene i å omsette teoretisk kunnskap til en konkret problemstilling som igjen kan hjelpe dem i gang med et masterprosjekt. Oppgaven er knyttet til pensum og undervisning i dette spesifikke kurset og peker samtidig fremover mot det videre arbeidet i masterløpet.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang innen angitt frist. Ved sykdom eller andre tungtveiende årsaker kan egen frist avtales med faglærer.

Skrivekurs er obligatorisk aktivitet i emnet. Skrivekurset har fokus på idéutvikling for et masterprosjekt. Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er en individuell, skriftlig 4-dagers hjemmeeksamen. Lengde: ca 6-8 sider. Skrifttype Arial eller Calibri, størrelse 12pkt, linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Det benyttes to sensorer, og for et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene skal den ene sensoren være ekstern. Karakterene på uttrekket danner grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene. 

Emneansvarlig

Ragnhild Kristine Olsen