EPN

MBIB4310 Litteraturformidling Emneplan

Engelsk emnenavn
Promoting Literature: Theory, Research and Practical Training
Studieprogram
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - deltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette masteremnet tilbyr teoretisk fordypning i litteraturformidling gjennom tre samlinger som samlet retter søkelyset mot formidlingens hva, hvordan og hvorfor. Sentrale spørsmål er: Hva er det samfunnsmessige grunnlaget for å drive med formidling i ulike institusjonelle sammenhenger, hva er litteratur- og kulturformidlingens verdigrunnlag og hvordan foregår formidlingen?

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har svært god innsikt i formidlingsteori, herunder retorikk og kommunikasjon
 • har svært god innsikt i folkebibliotekets demokratiske mandat og de estetiske, etiske og politiske problemstillingene forbundet med hva som formidles, hvordan, hvorfor og til hvem
 • har inngående kunnskap om litteraturformidlingens historiske og aktuelle verdigrunnlag
 • har avanserte kunnskaper om hvordan litteraturformidling praktiseres gjennom ulike sjangre
 • har inngående kunnskap om formidlingens muligheter og betingelser i institusjoner som bibliotek, arkiv, forlag, og litteraturhus, samt i mindre etablerte institusjoner

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisk evaluere ulike formidlingspraksiser også de hun eller han selv tar del i
 • kan diskutere og reflektere over hva formidling er
 • kan diskutere ulike sammenhenger mellom litterære og kulturelle uttrykk og politiske og kulturelle kontekster
 • kan analysere og kritisk evaluere skriftlige og muntlige formidlingssjangre, med særlig vekt på vurdering av formidlingens kvalitet

Generell kompetanse

 • kan vurdere ulike formidlingspraksiser i lys av litteraturen og det politiske mandatet
 • kan diskutere litteraturfomidling i et profesjonsperpektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsform er seminar, forelesninger og studentpresentasjoner. Studentene skal arbeide selvstendig med tre selvvalgte oppgaver innenfor kursets temaer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 1. Eksamensoppgavene skal legges fram for diskusjon på siste samling.
 2. Studenten skal være respondent på en av de andre studentenes framlegg (punkt 1)

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen

Vurdering og eksamen

Vurderingsform er individuell mappe. Mappen består av to artikler hver på cirka åtte sider, og en rapport på cirka 8 sider som inneholder vurdering av et formidlingsarrangement (gruppearbeid om ønsket). Det gis ikke delkarakterer.

Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Ved strykkarakter må alle delene av mappen leveres på nytt. En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av  mappen til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av alle oppgavene.

Opptakskrav

Du kan søke opptak til dette emnet utenom masterutdanningen.

Opptakskrav

Samme opptakskrav som til master i bibliotek- og informasjonsvitenskap, samt gjennomsnittskarakter C fra bachelorgraden.

Emneansvarlig

Kjell Ivar Skjerdingstad